Vol 35, No 4 (2013)

Table of Contents

Articles

KỶ NIỆM 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆN ĐỊA LÝ, NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG CỦA NGÀNH ĐỊA LÝ, VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM PDF
Lại` Vĩnh Cẩm 289-293
NGHIÊN CỨU DỰ BÁO TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI CÁC ĐẢO VEN BỜ - LẤY THÍ DỤ ĐẢO CÔ TÔ PDF
Lê Đức An, Uông Đình Khanh, Bùi Quang Dũng, Nguyễn Thị Hương 294-300
ĐẶC ĐIỂM PHÂN HÓA MƯA LỚN VÙNG VEN BIỂN TRUNG BỘ TỪ THANH HÓA ĐẾN KHÁNH HÒA TRÊN CƠ SỞ PHÂN TÍCH HÌNH THÁI ĐỊA HÌNH PDF
Nguyễn Khanh Vân, Tống Phúc Tuấn, Vương Văn Vũ, Nguyễn Mạnh Hà 301-309
HẠN HÁN, HOANG MẠC HÓA LÃNH THỔ TÂY NGUYÊN GẮN VỚI KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU PDF
Nguyễn Lập Dân, Nguyễn Trọng Hiệu, Vũ Thị Thu Lan 310-317
KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 50 ĐẢO VEN BỜ BẮC BỘ VIỆT NAM (CÓ DIỆN TÍCH TỪ 1KM2 TRỞ LÊN) PDF
Uông Đình Khanh, Lê Đức An, Tống Phúc Tuấn, Trần Thị Hằng Nga, Bùi Quang Dũng, Nguyễn Thị Hương 318-326
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA MÔ HÌNH KINH TẾ SINH THÁI: NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CHO KHU VỰC TÂY NGUYÊN PDF
Phạm Hoàng Hải, Nguyễn An Thịnh, Nguyễn Thu Nhung, Hoàng Bắc, Trần Thị Mai Phương 327-335
THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CHỨC NĂNG PHÒNG HỘ LƯU VỰC TRÊN CƠ SỞ PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CÁC ĐƠN VỊ CẢNH QUAN SINH THÁI (LẤY VÍ DỤ LƯU VỰC SÔNG CHU TỈNH THANH HÓA) PDF
Phạm Thế Vĩnh, Võ Thịnh, Nguyễn Hữu Tứ, Vũ Anh Tài 336-341
TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI ĐẾN SINH KẾ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH LÀO CAI PDF
Đào` Thị Lưu, Lê Văn Hương 342-348
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ HỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ TRONG ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN BÃI BỒI VEN BIỂN CỬA ĐÁY QUA CÁC THỜI KỲ (1966 - 2011) PDF
Đào Đình Châm, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Quang Minh 349-356
ÁP DỤNG CHỈ SỐ THỰC VẬT (NDVI) CỦA ẢNH LANDSAT ĐÁNH GIÁ HOANG MẠC HÓA PDF
Lê Thị Thu Hiền 357-363
ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU NÔNG NGHIỆP ĐẾN CÂY TRỒNG NGẮN NGÀY Ở KHU VỰC NINH THUẬN VÀ BÌNH THUẬN PDF
Phạm Quang Vinh, Nguyễn Thanh Bình, Bùi Thị Thanh Hương 364-373
THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN THIẾU NƯỚC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG PDF
Vũ Thị Thu Lan, Hoàng Thanh Sơn, Bùi Anh Tuấn 374-380
Assessing easy-injured characteristics of drought on socio-economic development in Central Highland by Socio-economic Drought Vulnerability index PDF
Le Van Huong, Phi Thi Thu Hoang 381-386
The current state of degradation, pollution of groundwater in Quaternary sediments in the Thai Binh province PDF
Le Thi Thanh Tam, Đang Xuan Phong, Truong Phuong Dung 387-394
Approach Geography in Environmental Research (For example, Nghe An province) PDF
Hoang Luu Thu Thuy 395-402
Application of USLE and GIS tool to predict soil erosion potential and proposal land cover solutions to reduce soil loss in Tay Nguyen PDF
Nguyen Manh Ha, Nguyen Van Dung, Hoang Huyen Ngoc 403-410
Study on the changes in physical and chemical properties of red basalt soils under different utilization types of Daknong province PDF
Luu The Anh, Nguyen Đuc Thanh, Duong Thi Thanh Lịm, Nguyen Lan Huong, Nguyen Thi Hue, Nguyen Hoai Thu Huong 411-417
Determining the correlation between nitrogen content in soil and nitrate accumulation in vegetables PDF
Nguyen Thi Lan Huong 418-423
Oil pollution in Vietnam and neighboring Sea PDF
Nguyen Đinh Duong, Ho Le Thu, Le Van Anh, Nguyen Kim Anh 424-432
The orientation and determination of drainage corridor in the lower Tra Khuc river - Ve river PDF
Hoa Manh Hung, Nguyen Thi Thao Huong, Phan Thi Thanh Hang, Tran Thi Ngoc Anh, Nguyen Ba Quy, Tran Manh Linh 433-436


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866 - 7187

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Google ScholarNRSJ (Norway)CrossrefGeoRef (American Geosciences Institute)VCGScilit (Switzerland), Copernicus International; ACI

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)