Vol 31, No 4 (2009)

Table of Contents

Articles

Table of Contents PDF
Mục Lục Mục Lục
Kết quả bước đầu phân tích tài liệu địa chấn dò sâu nghiên cứu cấu trúc vỏ Trái Đất miền Bắc Việt Nam PDF
Đinh Văn Toàn, Steven Harder, Phạm Năng Vũ, Trịnh Việt Bắc, Đoàn Văn Tuyến, Lại Hợp Phòng, Trần Anh Vũ, Nguyễn Thị Hồng Quang 289-298
Nghiên cứu đặc điểm dị thường khí phóng xạ phục vụ tìm kiếm phát hiện quặng ẩn và đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường trên một số mỏ quặng chứa chất phóng xạ PDF
Lê Khánh Phồn, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Anh Tuấn 299-306
Phương Pháp dịch chuyển Kirchhoff : Tác động của tham số độ rộng PDF
Lê Văn Anh Cường, Nguyễn Thành Vấn, Nguyễn Nhật Kim Ngân, Đặng Hoài Trung 307-310
Mối quan hệ giữa các đặc trưng phổ phân cực kích thích dòng xoay chiều với hàm lượng quặng đồng vùng Tà Phời và quặng chì - kẽm ở Ba Xứ PDF
Tăng Đình Nam 311-316
Nghiên cứu đề xuất sử dụng các tham số đặc trưng của quá trình suy giảm phân cực kích thích trong đánh giá và thăm dò các thân quặng nhiệt dịch PDF
Trần Bình Trọng 317-322


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866 - 7187

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Google ScholarNRSJ (Norway)CrossrefGeoRef (American Geosciences Institute)VCGScilit (Switzerland), Copernicus International; ACI

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)