Vol 31, No 1 (2009)

Table of Contents

Articles

Đặc điểm kiến trúc tạo núi nội mảng Kainozoi lãnh thổ Việt Nam PDF
Ngô Gia Thắng, Lê Duy Bách 1-10
Chu kỳ Milankovich trong các số liệu đo từ cảm địa tầng tại ranh giới trầm tích Permi - Trias Lũng Cẩm (Hà Giang) PDF
Lưu Thị Phương Lan, Brooks Ellwood, Nguyễn Thanh Dung 11-16
Tuổi đồng vị TIMS U-Pb Zircon của phức hệ Granit Biotit - Granat phức hệ Plei Manko ở địa khối nhô Kon Tum PDF
Bùi Minh Tâm, Nguyễn Thị Bích Thủy, Fukun Chen, Trịnh Xuân Hòa 17-22
Tuổi đồn vị U-PB Zircon trong Granit phức hệ Yê Yên Sun Tây Bắc Việt Nam và ý nghĩa của nó PDF
Phạm Trung Hiếu, Fukun Chen, Lê Thanh Mẽ, Vũ Lê Tú, Nguyễn Thị Bích Thủy 23-29
Xác định cơ cấu chấn tiêu động đất từ băng ghi động đất của một trạm ba thành phần PDF
Trần Thị Mỹ Thành, Nguyễn Lê Minh 30-34
Tách các nhóm tiền chấn, dư chấn từ danh mục động đất khu vực Đông Nam Á (chu kỳ 1278-2008) bằng phương pháp cửa sổ không gian - thời gian PDF
Ngô Thị Lư, Trần Việt Phương 35-43
Hoạt động động đất vùng Nam Trung Bộ, Nam Bộ và lân cận PDF
Lê Tử Sơn, Nguyễn Đình Xuyên 44-52
Đặc điểm trầm tích Đệ tam trũng Đồng Giao PDF
Nguyễn Xuân Huyên, Phan Đông Pha, Trần Thanh Sơn, Vũ Thị Thu Hoài 53-61
Trầm tích Mio-Pliocen - Một phát hiện mới trong đới đứt gãy Lai Châu - Điện Biên và ý nghĩa của nó PDF
Văn Đức Tùng, Trần Văn Thắng 62-73
Nguồn gốc Syenit Nephelin Đông Bắc Việt Nam PDF
Nguyễn Trung Chí, Nguyễn Thùy Dương 73-84
Đặc điểm thành phần, nguồn gốc và điều kiện thành tạo của các xâm nhập Gabroid Đồi Chân, Cao Trỉ trên cơ sở tài liệu mới PDF
Bùi Ấn Niên, Hoàng Hữu Thành 85-95
Tin Hội nghị: Hội nghị địa chất biển toàn quốc lần thứ nhất: "Địa chất biển Việt Nam và phát triển bền vững" PDF
Nguyễn Tứ Dần 96


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866 - 7187

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Google ScholarNRSJ (Norway)CrossrefGeoRef (American Geosciences Institute)VCGScilit (Switzerland), Copernicus International; ACI

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)