Đặc điểm tướng đá - cổ địa lý trong Pliocen Đệ Tứ tại thềm lục địa Việt Nam

Trần Nghi, Mai Thanh Tân, Doãn Đình Lâm, La Thế Phúc, Đinh Xuân Thành, Nguyễn Đình Nguyên

Abstract


Pliocene-Quaternary Lithofacies - Palaeogeographical characteristics in shelf of Vietnam


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/2/11319 Display counter: Abstract : 41 views. PDF : 42 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866 - 7187

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Google ScholarNRSJ (Norway)CrossrefGeoRef (American Geosciences Institute)VCGScilit (Switzerland)Copernicus InternationalAsean Citation IndexCiteFactor

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)