Nghiên cứu cổ từ các đá trầm tích Jura Kreta hai phía đới đứt gãy Sông Hồng tại Việt Nam và minh giải Kiến tạo

Nguyễn Thị Kim Thoa, Lưu Thị Phương Lan

Abstract


Paleomagnetic study of...

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11259 Display counter: Abstract : 42 views. PDF : 22 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866-7187; 2615-9783

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Web of Science (ESCI); Google ScholarNRSJ (Norway)CrossrefGeoRef (American Geosciences Institute)VCGScilit (Switzerland)Copernicus InternationalAsean Citation IndexCiteFactor

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)