Phân bố và phát tán kim loại nặng trong đất và nước khu vực mỏ thiếc Sơn Dương

Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Đức Quý, Vũ Minh Quân, Lê Quang Thành

Abstract


Distribution and migration of heavy metalsin soil and waterat Son Duong tin dePosit area

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/2/11222 Display counter: Abstract : 49 views. PDF : 30 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866-7187; 2615-9783

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Web of Science (ESCI); Google ScholarNRSJ (Norway)CrossrefGeoRef (American Geosciences Institute)VCGScilit (Switzerland)Copernicus InternationalAsean Citation IndexCiteFactor

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)