Author Details

Thúy, Lê Thị, Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Vietnam

  • Vol 11, No 2 (2011) - Articles
    KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA SỰ CỐ TRÀN DẦU ĐẾN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU NĂM 2008
    Abstract  PDF