Author Details

Toán, Dư Văn, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Vietnam

 • Vol 11, No 4 (2011) - Articles
  MÔ HÌNH CHU TRÌNH CHUYỂN HOÁ NITƠ TRONG HỆ SINH THÁI BIỂN ÁP DỤNG CHO VÙNG BIỂN VỊNH BẮC BỘ
  Abstract  PDF
 • Vol 14, No 1 (2014) - Articles
  PREMILINARY ESTIMATION RESULTS OF IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON MARINE FISHERIES IN VIETNAM BY USING PRODUCTION FUNCTION
  Abstract  PDF
 • Vol 14, No 1 (2014) - Articles
  BIOLOGICAL PRODUCTION OF PLANKTON COMMUNITY IN THE MARINE REGION OF TRUONG SA ARCHIPELAGO
  Abstract  PDF
 • Vol 15, No 2 (2015) - Articles
  MARINE ACOUSTIC SIMULATION MODEL AND ITS APPLICATION TO UNDERWATER ACTIVITIES IN THE VIETNAM’S SEA
  Abstract  PDF