Author Details

Lương, Cao Văn, Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Viện KH&CN Việt Nam

  • Vol 11, No 4 (2011) - Articles
    ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỊNH LƯỢNG TIỀM NĂNG BẢO TỒN HỆ SINH THÁI CỎ BIỂN Ở VEN ĐẢO LÝ SƠN, QUẢNG NGÃI
    Abstract  PDF