Author Details

Khánh, Đỗ Gia, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng, Vietnam

  • Vol 10, No 1 (2010) - Articles
    THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở CÁC CƠ SỞ CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN HẢI PHÒNG
    Abstract  PDF