Author Details

Hà, Đào Việt, Viện Hải dương học, Vietnam

  • Vol 12, No 2 (2012) - Articles
    THAY ĐỔI HÀM LƯỢNG LIPÍT VÀ TỶ LỆ A XÍT BÉO TRONG CƠ, GAN VÀ TRỨNG CỦA CÁ CHẼM LATES CALCARIFER (BLOCH, 1790) THEO GIAI ĐOẠN THÀNH THỤC
    Abstract  PDF