Vol 14, No 3 (2014)

Table of Contents

Articles

MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY IN VIETNAM - CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT DEMAND FOR INTEGRATION PERIOD PDF
Tran Duc Thanh, Bui Cong Que, Tran Dinh Lan 195-203
STUDY ON OCEAN CURRENT IN INDIAN OCEAN USING NUMERICAL MODEL PDF
Pham Xuan Duong 204-211
ESTIMATION OF WAVE CHARACTERISTICS IN EAST VIETNAM SEA USINGWAM MODEL PDF
Le Dinh Mau, Nguyen Van Tuan 212-218
EFFECTS OF CORIOLIS FORCE ON CURRENT AND SUSPENDED SEDIMENT TRANSPORT IN THE COASTAL ZONE OF RED RIVER DELTA PDF
Vu Duy Vinh, Sylvain Ouillon 219-228
STUDY ON THE SEDIMENT TRANSPORT PROCESSES IN CAM RANH BAY USING MIKE 21/3 FM COUPLE MODEL PDF
Nguyen Ngoc Tien 229-237
RESEARCH ON LANDSCAPE CHARACTERISTICS OF CORAL ISLANDS IN THE TRUONG SA ARCHIPELAGO PDF
Tran Anh Tuan 238-245
The accuracy of fish otolith analysis and some validation methods PDF
Hoang Huu Do 246-254
ENVIRONMENTAL CONDITIONS AND THE BACTERIAL COMMUNITY IN CORAL MUCUS AT COAST OF CAT BA AND LONG CHAU ISLAND, VIETNAM PDF
Pham The Thu, Nguyen Dang Ngai, Bui Thi Viet Ha 255-264
Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHU NUÔI CÁ BIỂN BẰNG LỒNG BÈ ĐIỂN HÌNH: TRƯỜNGHỢP NGHIÊN CỨU TẠI CÁT BÀ – HẢI PHÒNG PDF
Lê Tuấn Sơn, Trần Quang Thư, Nguyễn Công Thành, Phạm Hoàng Giang, Trần Văn Thành 265-271
MÔ PHỎNG LAN TRUYỀN CHẤT Ô NHIỄM KHU VỰC ĐẦM PHÁ TAM GIANG - CẦU HAI BẰNG MÔ HÌNH DELFT-3D PDF
Cao Thi Thu Trang 272-279
Hiện trạng ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ đoạn từ đầu nguồn tới Cầu Chiếc PDF
Vũ Thị Phương Thảo 280-288
DESIGN AND IMPLEMENTATION OF REMOTE ENVIRONMENTAL DATA COLLECTING SYSTEM VIA ZIGBEE WIRELESS NETWORK FOR THE MUSEUM - INSTITUTE OF OCEANOGRAPHY PDF
Vu Van Tac, Tran Tien Phuc, Quach Duc Cuong 289-298


Journal of Marine Science and Technology ISSN: 1859 3097

Published by Vietnam Academy of Science and Technology