Vol 12, No 2 (2012)

Table of Contents

Articles

TƯƠNG TÁC ĐỘNG LỰC HỌC GIỮA HỆ DÀN PHẲNG VÀ NỀN SAN HÔ DƯỚI TÁC DỤNG CỦA ĐỘNG ĐẤT PDF
Nguyễn Thái Chung 1-10
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ HÀM LƯỢNG VÀ KHẢ NĂNG XỬ LÍ KIM LOẠI NẶNG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRÊN AEROTANK PDF
Nguyễn Phước Hòa 11-18
TÍNH TOÁN THỬ NGHIỆM LAN TRUYỀN VẬT CHẤT CHO VỊNH PHAN THIẾT (BÌNH THUẬN) PDF
Bùi Hồng Long, Trần Văn Chung 19-31
SOME NEW DATA ON PHYTOPLANKTON DISTRIBUTION IN THE WESTERN OF TONKIN GULF PDF
Chu Văn Thuộc, Nguyễn Thị Minh Huyền, Phạm Thế Thư, Lê Thanh Tùng 32-46
THAY ĐỔI HÀM LƯỢNG LIPÍT VÀ TỶ LỆ A XÍT BÉO TRONG CƠ, GAN VÀ TRỨNG CỦA CÁ CHẼM LATES CALCARIFER (BLOCH, 1790) THEO GIAI ĐOẠN THÀNH THỤC PDF
Phạm Xuân Kỳ, Đào Việt Hà, Lê Trọng Dũng, Trần Minh Huệ 47-63
TUỔI VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÁ MIỄN SÀNH GAI (EVYNNIS CARDINALIS LACEPÈDE, 1802) Ở VÙNG BIỂN PHÍA TÂY VỊNH BẮC BỘ PDF
Trần Văn Cường 64-76
TÁC DỤNG CỦA RỪNG NGẬP MẶN ĐẾN BỒI TỤ NỀN ĐÁY Ở VÙNG VEN BỜ BÀNG LA (ĐỒ SƠN, HẢI PHÒNG) PDF
Vũ Đoàn Thái 77-87
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH SINH THÁI Ở CÁC VỰC NƯỚC VÙNG THỀM LỤC ĐỊA PDF
Nguyễn Hữu Huân 88-102


Journal of Marine Science and Technology ISSN: 1859 3097

Published by Vietnam Academy of Science and Technology