Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển


Journal Homepage Image

Announcements

 

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN NHIỆM KỲ 2016-2020

 

Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-VHL ngày 29/3/2016 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội đồng biên tập tạp chí Khoa học và Công nghệ biển nhiệm kỳ 2016-2020 đã được thành lập.

Tổng biên tập:        GS. TS. Bùi Công Quế

Phó Tổng biên tập: PGS. TS. Trần Đức Thạnh

PGS. TS. Võ Sĩ Tuấn
 
Posted: 2016-04-08 More...
 

THỂ LỆ GỬI BÀI ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN

 

Để tiến tới hoàn thiện và đáp ứng được các tiêu chuẩn của một tạp quốc tế. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển có một số thay đổi về thể lệ gửi bài, thông báo đến các tác giả gửi bài đăng trên tạp chí được biết.

Dưới đây là toàn bộ các quy định về thể lệ gửi bài.

 
Posted: 2014-08-28 More...
 
More Announcements...

Vol 17, No 3 (2017)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

FORMATION PROCESS OF COASTAL ECOREGIONS IN RELATION TO QUATERNARY GEOLOGICAL ACTIVITIES IN BINH THUAN PROVINCE PDF
Duong Thi Thanh Xuyen, Nguyen Van Tuan, Tran Nghi, Nguyen Dinh Thai, Nguyen Thi Tuyen 233-241
CHARACTERISTICS OF THE TOPOGRAPHY AND GEOLOGY OF VUNG MAY SEA MOUNTAIN AREA, TRUONG SA, VIETNAM PDF
Phi Truong Thanh, Duong Quoc Hung, Nguyen Van Diep, Le Dinh Nam 242-251
ASSESSMENT OF FLOODING IN THE DOWNSTREAM AREA OF KIEN GIANG RIVER BASIN, QUANG BINH PROVINCE BASED ON USING THE MATHEMATICAL MODEL AND REMOTE SENSING TECHNIQUE PDF
Dao Dinh Cham, Nguyen Quang Minh, Nguyen Thai Son, Dao Thi Thao 252-262
SOME CIRCULATION FEATURES DURING SOUTH-WEST MONSOON IN SOUTHERN VIETNAM’S WATERS PDF
Le Dinh Mau, Nguyen Chi Cong, Nguyen Van Tuan 263-270
APPLICATION OF AUTOMATED CALIBRATION METHOD TO CALIBRATE PARAMETERS IN SWAN MODEL USING WAVE HEIGHT DATA FROM SATELLITE AND MSP1 IN EASTERN VIETNAM SEA PDF
Nguyen Trung Thanh, Nguyen Minh Huan, Tran Quang Tien 271-278
IMPACTS OF THE VUNG TAU - GO CONG SEA DYKE ON HYDRODYNAMIC FLOW REGIME PDF
Nguyen Hong Lan, Bui Duc Toan 279-291
ASSESSEMENT OF BEACH QUALITY IN THE NORTHEASTERN COAST OF VIETNAM BY USING INDEX METHOD PDF
Do Thi Thu Huong, Nguyen Dinh Hoe, Tran Dinh Lan, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Dac Ve 292-300
CHARACTERISTICS OF MARINE ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY FROM NGA SON TO CUA HOI, THANH HOA PROVINCE (0-30 METERS WATER DEPTH) PDF
Luong Le Huy, Mai Trong Nhuan, Le Van Hoc, Trinh Nguyen Tinh, Le Anh Thang, Nguyen Van Ha, Hoang Van Tuan, Nguyen Tai Tue, Tran Dang Quy 301-311
STUDY ON THE VARIATION OF BED SHEAR STRESS BY USING SWAN MODEL IN CAM RANH BAY AND THUY TRIEU LAGOON PDF
Nguyen Hao Quang, Pham Khanh Ngoc, Jun Sasaki 312-319
INORGANIC NITROGEN REMOVAL IN TROPICALLY COASTAL AQUACULTURE PONDS USING INTEGRATED BIOREMEDIATION PDF
Do Manh Hao, Dao Thi Tuyet Anh, Hoang Thi Thanh Nga, Nguyen Tien Dat, Le Xuan Sinh, Tran Dinh Lan 320-330
EFFECT OF OPERATING PARAMETERS OF HYDRAULIC FRACTURING TECHNOLOGY AND RESERVOIR POROSITY ON FRACTURE GEOMETRY PDF
Nguyen Huu Truong 331-343
EFFECT OF POLYMER CONCENTRATION ON INITIAL MODEL PARAMETERS AND RHEOLOGICAL PROPERTIES OF BENTONITE/POLYMER DRILLING FLUID PDF
Nguyen Huu Truong 344-352


Journal of Marine Science and Technology ISSN: 1859 3097

Published by Vietnam Academy of Science and Technology