TUỔI VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÁ MIỄN SÀNH GAI (EVYNNIS CARDINALIS LACEPÈDE, 1802) Ở VÙNG BIỂN PHÍA TÂY VỊNH BẮC BỘ

Trần Văn Cường

Abstract


Tuổi và sinh trưởng của cá miễn sành hai gai ở vịnh Bắc bộ được xác định bằng cách đếm các vòng năm trên nhĩ thạch thu thập trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2011. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nhĩ thạch của cá miễn sành hai gai có kích thước lớn. Vòng năm trên nhĩ thạch thể hiện tương đối rõ ràng. Cá thể lớn nhất bắt gặp thuộc nhóm tuổi 6+. Cấu trúc tuổi của đàn cá chủ yếu tập trung ở nhóm tuổi 0+ đến tuổi 2+.  Phương trình sinh trưởng von Bertalanffy của cá miễn sành hai gai được xác định như sau:

FL = 28,66 * (1 - e(-0,257*(t  - (-1,08)))).

Summary: Data on sagittal otolith collected in periods from 2009 to 2011 in the western part of the Tonkin Gulf were used to analyse age and growth of Threadfin. Results indicated that the otolith of Threadfin Porgy is large with the year rings are clearly seen. Population structure of Threadfin Porgy was dominanted by the fish group of 0+ to 3+ and the biggest fish sampled to be 6+. The von Bertalanffy growth function for Threadfin Porgy was estimated as follows FL = 28,66 * (1 - e(-0,257*(t  - (-1,08)))).Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/12/2/877 Display counter: Abstract : 74 views. PDF : 90 views.


Editorial Office:

Vietnam Journal of Marine Science and Technology

1st Floor, A16 Building, 18 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 024 3791 7411

E-mail: jmst@vjs.ac.vn