TƯƠNG TÁC ĐỘNG LỰC HỌC GIỮA HỆ DÀN PHẲNG VÀ NỀN SAN HÔ DƯỚI TÁC DỤNG CỦA ĐỘNG ĐẤT

Nguyễn Thái Chung

Abstract


Bài báo trình bày thuật toán phần tử hữu hạn và chương trình tính giải bài toán tương tác động lực học hệ dàn phẳng và nền san hô, trong đó sử dụng phần tử tiếp xúc mô tả tính chất liên kết một chiều của nền. Hệ phương trình động lực học phi tuyến được giải trên cơ sở kết hợp phương pháp tích phân trực tiếp Newmark và lặp Newton-Raphson, chương trình tính được xây dựng trong môi trường Matlab. Kết quả nghiên cứu của bài báo có thể làm tài liệu tham khảo trong tính toán và thiết kế các công trình trên nền san hô chịu tác dụng của tải trọng động nói chung.

 

Summary: In this study, the author present the calculating method and some results studying interaction between frame and coral foundation of Truong Sa archipelago under static loading and earthquake loading simultaneous. The problem analysis with finite element method and using strain plane element (for coral foundation), two nodes beam element (for frame), 2D slip element (for layers between frame and coral foundation). The paper results can be used in design as reference for frame structures in the coral foundation under static and dynamic loading.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/12/2/872 Display counter: Abstract : 25 views. PDF : 29 views.

Journal of Marine Science and Technology ISSN: 1859 3097

Published by Vietnam Academy of Science and Technology