Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

VARIATION IN STOCK OF PACIFIC RUDDERFISH (Upeneus japonicus, Houttuyn, 1782) AT THE VIETNAM-CHINA SHARED ZONE FOR FISHING IN THE GULF OF TONKIN FROM 2013 TO 2015

Mai Cong Nhuan, Nguyen Khac Bat

Abstract


Bensasi goatfish is one of the main target species of otter trawling and bottom gill net fishing at the Vietnam- China shared zone for fishing in the Gulf of Tonkin. The catabolism and anabolism values (a, b) of the length-weight relationship equation were estimated to be from 0.013×104 - 0.026×104 and 2.07 - 2.10 respectively. The length at first maturity of the female was 126 mm and that of the male was 116 mm. The average of fishing productivity of this species varied from 0.12 kg/h to 0.40 kg/h during the investigation (2013 to 2015). The density, presented in biomass per area unit, ranged from 4.22 kg/km2 to 12.40 kg/km2. The total stock size was estimated to vary from 1,134 tonnes to 3,360 tonnes with an average of 2,271 tonnes. The estimated allowable catch was 1,135 tonnes.

Keywords


Biomass, bottom gill net, density, fishing productivity, trawl.

Full Text:

PDF

References


Froese, R., 2004. FishBase. World Wide Web electronic publication. http://www. fishbase. org.

Fishbase.org, http://www.fishbase.org/sum-mary/Upeneus japonicus.

Nikolsky, G. V., 1963. The ecology of fishes. London.

Pennington, M., 1983. Efficient estimators of abundance, for fish and plankton surveys. Biometrics, 39(1), 281-286.

Gulland, 1971. Estimation of maximum sustainable yield using surplus production models. FAO Fisheries Department: pp. 314-315.

Jennings, S., Kaiser, M. J., and Reynolds, J. D., 2001. Marine fisheries ecology.

Nguyễn Bá Thông và Mai Công Nhuận, 2006. Biến động nguồn lợi và một số đặc điểm sinh học chủ yếu của cá phèn khoai (Upeneus japonicus Houttuyn, 1782) ở biển Đông Nam bộ qua các chuyến điều tra bằng tàu giã đơn giai đoạn 2000-2005. Tuyển tập các công trình nghiên cứu nghề cá biển. Tập 4. Nxb. Nông nghiệp.

Nguyễn Văn Hường và Đoàn Văn Bộ, 2013. Ảnh hưởng của nhiệt độ nước biển đến năng suất khai thác cá tại vùng đánh cá chung vịnh Bắc Bộ. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Pp. 1.
DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/17/2/8052

Journal of Marine Science and Technology ISSN: 1859 3097

Published by Vietnam Academy of Science and Technology