RESEARCH ON SURVEY AND ASSESSMENT OF THE CONDITIONS AFFECTING ARSENIC ADSORPTION AND REMOVAL BY STEEL SLAG IN WATER

Tran Thi Thu Trang, Yang ChangMing, Shen Shuo, Le Minh Hiep

Abstract


This paper presents the results of this research which utilizes solid waste resources in the environment, namely steel slag, to adsorp and remove arsenic in water. The study conducted empirical processes based on the processes in the experimental conditions affecting arsenic adsorption and removal by steel slag in contaminated water: concentration, steel slag size, steel slag weight, pollution concentration, temperature, symbiotic ions. The research results show: The lower initial solution concentration is, the more easily adsorption equilibrium can achieve, the higher initial concentration is, the longer it takes to reach adsorption equilibrium; the smaller steel slag particle is, the more easily adsorption equilibrium can reach; the larger particle size, the longer the time to reach adsorption equilibrium; the more increasing the number of steel slag particles, the greater the pollutant adsorption, the higher the removal efficiency; initial pH concentration affects As adsorption of steel slag (III); influence of temperature on As adsorption of steel slag (III) is not clear; different ions (NO3-, Cl, F-, SO42- and PO43-) intervene in As adsorption of steel slag (III) in solution. Thus, the choice of steel slag as the material to adsorb and remove arsenic in water is the optimal method, bringing economic efficiency, environmental protection and practical application.

Keywords


Steel slag, adsorption, arsenic, solid waste.

Full Text:

PDF

References


Zhao Haiyin, Yu Qiujun, Wei Jiangxiong, et al., 2010. Thành phần, hình thái hoạt động và ảnh hưởng hoạt tính của xỉ thép. Đại học công nghệ Vũ Hán, (15): 22-26 (tiếng Trung).

Zhang Yushu, Lei Yunbo, Li Junguo, 2011. Phân tích thành phần và cấu trúc vi mô của xỉ. Phân tích luyện kim, 31(9): 11-17. (tiếng Trung)

Deng Tenghaobo, Gu Haihong, Chou Rongliang, 2011. Sử dụng xỉ thép xử lý ô nhiễm kim loại nặng và cải thiện hiệu quả hấp phụ kim loại nặng trong đất. Báo cáo khoa học nông nghiệp, 30(3): 455-460 (tiếng Trung).

Shu Mingwu, 2007. Đặc tính của xỉ thép và áp dụng công nghệ tổng hợp. Nghiên cứu và chế tạo luyện kim màu, 28(5): 31-34. (tiếng Trung)

Jiang Yanhong, Liu Mimi, Qiu Mingda, nnk, 2012. Nghiên cứu so sánh hấp phụ Cr (VI) của bọt biển, quặng, xỉ thép trong xử lý nước thải. Công trình môi trường và an toàn, 19(1): 35-37. (tiếng Trung)

Li Xueming, Li Guiju, Lei Gangxing, nnk, 2009. Nghiên cứu sử dụng xỉ thép hấp phụ phốt pho. Công nghiệp hóa học và kĩ thuật, 26(6): 479-481. (tiếng Trung)

Liang Haina, Liu Hailing, Zhu Yinian, nnk, 2006. Hợp chất ôxít nhôm, sắt loại bỏ As (V) trong nước. Báo cáo khoa học môi trường, 23(3): 438-446. (tiếng Trung)

Yin, Y., Allen, H. E., Huang, C. P., and Sanders, P. F., 1997. Adsorption/Desorption Isotherms of Hg (II) by Soil. Soil Science, 162(1): 35-45.

Wu Jjianghong, 2010. Nghiên cứu hình thái, thành phần, kết cấu và hoạt tính hóa lí của xỉ thép. Nghành sắt Trung Quốc, 5(10): 38-41. (tiếng Trung)

Stein, E. D., Cohen, Y., and Winer, A. M., 1996. Environmental distribution and transformation of mercury compounds. Critical reviews in Environmental Science and technology, 26(1): 1-43.

Wang, G., Wang, Y., and Gao, Z., 2010. Use of steel slag as a granular material: volume expansion prediction and usability criteria. Journal of Hazardous Materials, 184(1): 555-560.

Tsakiridis, P. E., Papadimitriou, G. D., Tsivilis, S., & Koroneos, C., 2008. Utilization of steel slag for Portland cement clinker production. Journal of Hazardous Materials, 152(2): 805-811.

Ding Aizhong, Fu Yunfei, Liu Peisheng, nnk, 2011. Nghiên cứu vật liệu zeolite hấp phụ arsen trong nước. Báo khoa học trực tuyến, 6(9): 700-706.
DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/15/3/7224 Display counter: Abstract : 79 views. PDF : 205 views.


Editorial Office:

Vietnam Journal of Marine Science and Technology

1st Floor, A16 Building, 18 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 024 3791 7411

E-mail: jmst@vjs.ac.vn