Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

SCIENTIFIC COMMUNICATIONS 1:

Nguyen Tac An, Nguyen Thanh Van

Abstract


Hội nghị lần thứ VII của ủy ban Hải dương học liên chính phủ khu vực Tây Thái Bình Dương (IOC/WESTPAC)


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/8/3/6312 Display counter: Abstract : 2 views. PDF : 0 views.

Journal of Marine Science and Technology ISSN: 1859 3097

Published by Vietnam Academy of Science and Technology