Thông tin khoa học:

Tran Duc Thanh

Abstract


Hội nghị khoa học Thái Bình Dương giữa kỳ lần thứ 11

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/9/1/6259

Journal of Marine Science and Technology ISSN: 1859 3097

Published by Vietnam Academy of Science and Technology