Journal Sponsorship

Publisher

Publishing House for Science and Technology,

Vietnam Academy of Science and Technology

Vietnam Academy of Science and Technology

Sponsors

• Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

• Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, VAST