Editorial Policies

Focus and Scope

Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển đăng các bài tổng quan, các bài nêu các kết quả các công trình nghiên cứu và thông tin ngắn trong mọi lĩnh vực về Khoa học và Công nghệ biển chưa xuất bản ở các ấn phẩm khác

Mỗi tập (năm) bao gồm bốn số được xuất bản định kỳ 3 tháng/số. Công bố có thể gửi tới Tòa soạn hoặc gửi tới thành viên ban biên tập. Tuy nhiên tạp chí khuyến khích tác giả gửi trực tiếp qua website: http://www.http://vjs.ac.vn/index.php/jmst.

 

Section Policies

Articles

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed