Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ ron tế bào CNN trong việc giải phương trình vi phân đạo hàm riêng

Vũ Đức Thái (vdcthai@gmail.com)
Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ quốc tế, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên
November, 2011
Full text (external site)
 
Hiện đang là giảng viên Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên.
 

Abstract

Luận án nghiên cứu mô hình kiến trúc phần cứng, mô hình toán học công nghệ mạng nơ ron tế bào và máy tính CNN UM. Nghiên cứu phương pháp xây dựng thuật toán CNN giải phương trình đạo hàm riêng. Nghiên cứu công nghệ chip FPGA và ngôn ngữ đặc tả phần cứng để cấu hình chế tạo phần cứng mạng CNN.

1. Đề xuất phương pháp giải hệ hai phương trình đạo hàm riêng mô tả dòng chảy thủy lực một chiều: Phân tích thuật toán, thiết kế mẫu, xây dựng mô hình vi phân sai phân tế bào CPDDE chứng minh sự tương đương tính toán giữa mô hình sai phân tế bào, mô hình sai phân Taylor và phương trình vi phân gốc. Mô phỏng tính toán theo thuật toán CNN trên công cụ Matlab. Thiết kế cấu hình mạng hai lớp CNN 1D trên chip EP2C35 của Altera thực hiện tính toán thành công, so sánh đánh giá hiệu quả tính toán trên máy PC và trên chip EP2C35.

2. Đề xuất phương pháp giải hệ ba phương trình đạo hàm riêng mô tả bài toán thủy lực hai chiều trên kiến trúc ba lớp CNN 2D: Phân tích thuật toán, tìm mẫu, xây dựng mô hình sai phân tế bào và chứng minh sự tương đương giữa các mô hình. Cài đặt mô phỏng tính toán theo thuật toán CNN trên Matlab, thiết kế mô hình phần cứng CNN cho bài toán.

3. Phân tích đưa ra thuật toán CNN tính toán cho bài toán thủy lực hỗn hợp giữa mô hình 1D và 2D, mô phỏng tính toán kết quả theo thuật toán CNN trên Matlab.

4. Đề xuất phương pháp giải phương trình mô tả hiện tượng ô nhiễm khí quyển trên kiến trúc CNN 3D: Phân tích thuật toán, thiết kế mẫu, chứng minh sự ổn định của mạng, mô phỏng tính toán trên Matlab và thiết kế mạng CNN 3D cho bài toán.