Nghiên cứu khả năng ứng dụng kỹ thuật điều khiển thích nghi để nâng cao khả năng công nghệ của máy công cụ điều khiển số.

Khiêm Văn Trần
Khoa Cơ Khí, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
October, 2012
 

Abstract

1. Phân tích các vấn đề của công nghệ truyền thống, chỉ ra những ưu điểm cần kế thừa và hạn chế về bản chất của các giải pháp truyền thống trong khắc phục những biến động trong hệ thống công nghệ; đề xuất giải pháp mới về bản chất để giải quyết những vấn đề tồn tại lâu đời trong công nghệ cắt gọt và chứng minh ĐKTN là một trong những giải pháp phù hợp với quan điểm điều khiển hiện đại, cho phép giải quyết các vấn đề công nghệ một cách tích cực, triệt để hơn.
2. Đề xuất mới mô hình của quá trình công nghệ, phù hợp với quan điểm điều khiển hiện đại; xây dựng thuật toán cho ĐKTN máy công cụ CNC; thiết lập mới sơ đồ kết cấu hệ thống, cấu trúc phần cứng và phần mềm cho hệ ĐKTN; đề xuất mới giải pháp ghép nối, trao đổi tín hiệu giữa ACC và CNC để hiệu chỉnh chế độ công nghệ.
3. Bằng lý luận và thực tiễn chứng minh việc ứng dụng kỹ thuật ĐKTN cho máy công cụ CNC không chỉ là cần thiết mà còn là một hướng phát triển thế hệ máy thông minh, cho hiệu quả kinh tế, kỹ thuật cao.