Về một phương pháp mới điều khiển mượn, khóa kênh tần số Mạng di động tế bào

Hà Mạnh Đào (hmdao@ioit.ac.vn)
Department Of Automation Technology, Institute Of Information Technology (IOIT)
November, 2012
Full text (external site)
 

Abstract

Luận án đề xuất các thuật toán thông minh để thực hiện mượn, khóa kênh mạng di động tế bào, nhằm sử dụng hiệu quả phổ tần số cấp cho mạng là hạn chế và nâng cao số thuê bao được phục vụ. Cụ thể luận án đã có những đóng góp sau:

1. Khảo sát đánh giá các ưu, nhược điểm của các phương pháp mượn khoá kênh truyền thống, các phương pháp trên cơ sở bộ điều khiển logic mờ, bộ điều khiển mạng nơ ron - mờ thích nghi đã công bố. Từ đó đề xuất cải tiến phương pháp mượn, khoá kênh trên cơ sở bộ điều khiển ANFIS với sự tối ưu toán tử mờ sử dụng mạng nơ ron với thuật học truyền ngược (BP).

2. Đề xuất phương pháp thực hiện mượn, khoá kênh trên cơ sở mạng Nơ ron- Mờ- Subsethood (NFS) để phát sinh tập luật, cải tạo tập luật mờ và mức độ xấp xỉ đầu ra, từ đó tăng dung lượng kênh phục vụ người sử dụng và chất lượng dịch vụ (QoS) mạng di động tế bào.

3. Xây dựng các kịch bản huấn luyện NFS; mô phỏng mạng di dộng tế bào, tập dữ liệu huấn luyện; thu kết quả mô phỏng, phân tích, đánh giá phương pháp mới so với các phương pháp đã công bố sử dụng môi trường Matlab, là môi trường phổ biến trên thế giới và cho độ tin cậy cao.