Phủ tập thô và độ đo đánh giá hiệu năng tập luật quyết định

Nguyễn Đức Thuần
-, Trường Đại học Nha Trang
April, 2011
Full text (external site)
 

Abstract

1. Khảo sát tính chất toán học của các phép xấp xỉ ứng với ba loại phủ do W. Zhu, F.Y Wang đề xuất, chỉ ra điều kiện để hai phủ sinh cùng một phép xấp xỉ loại 2. Trình bày điều kiện để một số phép xấp xỉ dựa vào phủ là đồng nhất khi tiếp cận bằng không gian topo.

2. Xác lập mối quan hệ giữa các phép xấp xỉ dựa vào phủ với ánh xạ đóng. Đây là cơ sở để mở rộng các phép xấp xỉ và kế thừa các kết quả đã có nhằm ứng dụng tập thô hiệu quả hơn.

3. Đề xuất thuật toán FC-Reduct: tìm một rút gọn tối thiểu tập thuộc tính ứng với một họ phủ quyết định tập thô. Độ phức tạp của thuật toán này là O(|D||U|2) (tương đương với các thuật toán tìm một rút gọn tập thuộc tính trong lý thuyết tập thô cổ điển).

4. Xây dựng độ đo mới đánh giá hiệu năng của tập luật quyết định khắc phục những nhược điểm của các hệ độ đo trước đó.

5. Thử nghiệm các kết quả đạt được: thuật toán FC_reduct và độ đo đánh giá hiệu năng tập luật quyết định trên ba bộ cơ sở dữ liệu (Tic-tac-toe, Dermatology, Nursery) của UCI. Tích hợp độ đo vào phần mềm rút trích tập luật quyết định hỗ trợ công tác xử lý thông tin dạy và học tại Đại học Nha Trang.