Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 16, No 1 (2000) Multistep state estimation of the fuzzy linear dynamical systems. Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF
Vũ Như Lân, Vũ Chấn Hưng, Đặng Thành Phu
 
Vol 12, No 1 (1996) Nâng cao chất lượng in trên các máy in mầu Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đặng Văn Đức
 
Vol 14, No 4 (1998) Nâng cao hiệu quả suy diễn tự động trong bài toán chứng minh Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Vũ Quốc Hưng
 
Vol 34, No 2 (2018) Necessary and sufficient conditions for quasi-strongly regularity of Graph Product Abstract
Tuan Minh Do, Hoa Dinh Vu
 
Vol 17, No 4 (2001) Neural network & genetic algorithm in application to handwritten character recognition Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Lê Hoài Bắc, Lê Hoàng Thái
 
Vol 15, No 3 (1999) Neural network and, fuzzy logic: an application to fingerprint recognition Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hoàng Văn Kiếm, Lê Hoài Bắc, Lê Hoàng Thái
 
Vol 33, No 1 (2017) NEURAL NETWORK-BASED ADAPTIVE TRACKING CONTROL FOR A NONHOLONOMIC WHEELED MOBILE ROBOT SUBJECT TO UNKNOWN WHEEL SLIPS Abstract   PDF
Nguyen Van Tinh, Le Hung Linh
 
Vol 16, No 2 (2000) Neutral network in lithology determination. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Lê Hải An
 
Vol 30, No 3 (2014) New approach for ontology matching using consensus theory Abstract   PDF
Nguyễn Văn Trung, Phan Bá Trí, Hoàng Hữu Hạnh
 
Vol 34, No 3 (2018) NEW DISSIMILARITY MEASURES ON PICTURE FUZZY SETS AND APPLICATIONS Abstract
Nhung Thi Le, Dinh Van Nguyen, Chau Minh Ngoc, Thao Xuan Nguyen
 
Vol 29, No 4 (2013) New methods for calculating trend-based vertex similarity for collaboration recommendation Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF
Tín Ngọc Huỳnh, Kiếm Văn Hoàng
 
Vol 28, No 1 (2012) New PWM switching techniques for an optimum cascade 3/3 NPC inverter operation. Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF
Nguyễn Hoài Sơn, Nguyễn Văn Nhờ, Lê Văn Dương
 
Vol 24, No 2 (2008) New resolution for analyzing Vietnams stock market. Abstract   PDF   Untitled ()   PDF (Tiếng Việt)
Cù Thu Thủy, Đỗ Văn Thành
 
Vol 22, No 2 (2006) New results about maximal Hamiltonian graph. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Đình Hòa, Đỗ Như An
 
Vol 1, No 2 (1985) News Abstract   PDF
- -
 
Vol 4, No 1 (1988) Nghiên cứu sơ bộ bước đầu về xây dựng hệ thống tự động hóa thiết kế Abstract   PDF
Le Thanh Lan
 
Vol 8, No 3 (1992) Nghiên cứu tin học trong điều khiển các quá trình công nghệ tại nhà máy xi măng Hoàng Thạch Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Huỳnh Thúc Cước, Trần Bá Thái, Ngô Trung Việt
 
Vol 4, No 1 (1988) Nghiên cứu và ứng dụng một phương pháp thống kê nhiều chiều trong y học Abstract   PDF
Nguyen Quang Hoa, Nguyen Tuan Hoa, Nguyen Van Hung
 
Vol 13, No 2 (1997) Nghiên cứu xây dựng nguyên lý thay thế thuốc phóng cho các loại đạn pháo hiện có Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Như Chương, Trần Đăng Điện
 
Vol 11, No 2 (1995) Ngữ nghĩa của dữ liệu trong cơ sở dữ liệu với thông tin không đầy đủ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Cát Hồ, Lê Thế Thăng
 
Vol 15, No 3 (1999) Ngữ nghĩa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ có giá trị null phụ thuộc ngữ cảnh Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Bùi Thị Thúy Hiền
 
Vol 8, No 4 (1992) Nhận dạng bậc hệ động lực Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Như Lân, Đặng Thành Phu, Vũ Chấn Hưng
 
Vol 12, No 4 (1996) Nhận dạng các đối tượng mimo ổn định với giới hạn bất định cho trước Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Ngọc Phàn
 
Vol 21, No 1 (2005) Nhận dạng thanh điệu tiếng nói tiếng việt bằng mạng nơ ron phân tầng. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Lê Tiến Thường, Trần Tiến Đức
 
Vol 6, No 2 (1990) Nhận dạng đường cong tín hiệu theo cách tiếp cận xử lý ảnh một chiều Abstract   PDF
Le Tu Thanh
 
Vol 4, No 1 (1988) Những quan niệm và nội dung công nghệ phần mềm trong khối SEV Abstract   PDF
Nguyen Xuan Huy
 
Vol 20, No 1 (2004) Non-additive measures, the Choquet integrals and applications. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Bùi Công Cường, Lê Bá Long
 
Vol 32, No 1 (2016) NONLINEAR CONTROL OF TEMPERATURE PROFILE OF UNSTABLE HEAT CONDUCTION SYSTEMS: A PORT HAMILTONIAN APPROACH Abstract   PDF
Tuấn Đình Phan, Ha Ngoc Hoang
 
Vol 28, No 1 (2012) Nonlinear control of wind power plants using double-fed induction generators based on passive Euler-Lagrange and Hamilton systems. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Đặng Danh Hoằng, Nguyễn Phùng Quang
 
Vol 29, No 1 (2013) Nonlinear diffusions and structure tensor in modelling to speckle noise reduction and edge enhancement in ultrasound images. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Hải Hà, Phạm Trần Nhu
 
Vol 19, No 2 (2003) Nonlinear equations of Hammerstain type. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Bường
 
Vol 34, No 2 (2018) NONSTANDARD FINITE DIFFERENCE SCHEMES FOR SOLVING A MODIFIED EPIDEMIOLOGICAL MODEL FOR COMPUTER VIRUSES Abstract
Tuan Manh Hoang, A Quang Dang, Long Quang Dang
 
Vol 27, No 2 (2011) Normalizing object classes in fuzzy object-oriented database schema Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Đoàn Văn Ban, Hồ Cẩm Hà, Vũ Đức Quảng
 
Vol 33, No 2 (2017) NOVEL CONTROL APPROACH FOR OPTIMAL POWER FLOW IN HYBRID WIND-PHOTOVOLTAIC-DIESEL GENERATION SYSTEMS Abstract   PDF
Thang Diep, Nguyen Phung Quang, Nguyen Duc Huy
 
Vol 34, No 1 (2018) NOVEL OPTIMAL COORDINATED VOLTAGE CONTROL FOR DISTRIBUTION NETWORKS USING DIFFERENTIAL EVOLUTION TECHNIQUE Abstract
Ho Pham Huy Anh, Cao Van Kien
 
Vol 18, No 2 (2002) Numerical model of non hydroststic vertical bi-dimentional flow. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Trần Gia Lịch, Phạm Ngọc Vinh
 
Vol 19, No 2 (2003) Object-oriented database schema normalization. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Kim Anh
 
Vol 13, No 2 (1997) On adaptive filtering for high dimensional systems under parameter uncertainty and its application to satellite data assimilation in oceanography Abstract   PDF (Tiếng Việt)
S, Hoàng, R. Baraille, O. Talagrand, X. Carton, P.De Mey
 
Vol 17, No 4 (2001) On a class of inference formulas. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Xuân Huy, Đàm Gia Mạnh, Vũ Thị Thanh Xuân, Kim Lan Hương
 
Vol 25, No 4 (2009) On a database denormalization process Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Đặng Hữu Đạo, Nguyễn Hoàng Hà, Nguyễn Minh Tuấn, Hoàng Đỗ Thanh Tùng
 
Vol 1, No 2 (1985) On a generalized problem of bin packing Abstract   PDF
Nguyen Trong
 
Vol 1, No 2 (1985) On a man-machine procedure to be used in decomposing the structure of organization-information in the management and planning Abstract   PDF
Nguyen Cong Hoa
 
Vol 1, No 4 (1985) On a method combining the data language and the programming language Abstract   PDF
Nguyen Van Tang
 
Vol 16, No 4 (2000) On a method of decision support system for students in making- career choice, based on fuzzy easonmg Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Minh Lộc
 
Vol 9, No 1 (1993) On a new class of Boolean dependencies Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Xuan Huy, Le Thi Thanh
 
Vol 23, No 4 (2007) On a short-term forecast of Vietnam economy. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Đỗ Văn Thành
 
Vol 17, No 3 (2001) On Abellian group languages. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Lê Quốc Hán
 
Vol 18, No 4 (2002) On algorithms for decision tree construction and reduction of rule sets. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Bùi Thế Hồng
 
Vol 18, No 4 (2002) On an estimate ability for information hiding in digital map. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Ba Đình, Nguyễn Xuân Huy, Đào Thanh Tĩnh
 
Vol 17, No 4 (2001) On an outer approximation algorithm for the canonical DC progmamming problem. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Trọng Toàn, Nguyễn Văn Tuấn
 
Vol 8, No 4 (1992) On behavioural synchronization in net systems Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hoang Chi Thanh
 
Vol 27, No 3 (2011) On combining F0 contour and Vocal tract length normalisation for speech recognition of Vietnamese proper names Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Ngô Hoàng Huy
 
Vol 20, No 4 (2004) On Croisot - languages and Dubreil - languages having a group as syntactic monoid. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Lê Quốc Hán, Hồ Tiến Dương
 
Vol 17, No 2 (2001) On functional dependencies and multivalued dependencies in fuzzy relational databases. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Hồ Thuần, Trần Thiên Thành
 
Vol 30, No 4 (2014) On hole approximation algorithms in wireless sensor networks Abstract   PDF
Le Phi Nguyen, Van Khanh Nguyen
 
Vol 25, No 1 (2009) On influence aspect of parameter in scattered data approximation problem using multiquadric radial basis function Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Thái Luân, Đặng Quang Á
 
Vol 19, No 2 (2003) On Isolate - Languages having a groups as syntatic monoid. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Lê Quốc Hán, Nguyễn Thị Bích
 
Vol 14, No 3 (1998) On liskovets approach for nonlinear ill-posed problems under arbitrarily perturbative operators Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Bường
 
Vol 11, No 4 (1995) On monotone ill-posed problems in Hilbert spaces Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Bường
 
Vol 8, No 3 (1992) On prediction and filtering problem of long-run stationary time series Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phan Dang Cau
 
Vol 15, No 4 (1999): On singular hammerstein equations Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Bường
 
Vol 28, No 1 (2012) On solving inverse kinematics of redundant robotic manipulators by using coordinate and velocity projection methods. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Quang Hoàng, Thái Phương Thảo
 
Vol 1, No 4 (1985) On some algorithms for the division in the relational data models Abstract   PDF
Nguyen Thanh Thuy, Nguyen Xuan Huy
 
Vol 29, No 4 (2013) On some normal forms in the fuzzy databases with linguistic data Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF
Lê Xuân Vinh, Trần Thiên Thành, Lê Xuân Việt
 
Vol 19, No 4 (2003) On some properties of ordering relation in non-homogeneous hedge algebras. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Cát Hồ, Lê Xuân Vinh
 
Vol 26, No 1 (2010) On stability stochastic stability of multistructural control system Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Tăng Cường
 
Vol 25, No 4 (2009) On the algebraic sematics ò combinational programs Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Trần Văn Dũng
 
Vol 25, No 4 (2009) On the algebraic sematics of combinational programs Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Trần Văn Dũng
 
Vol 1, No 4 (1985) On the application of fuzzy set theory in relational database Abstract   PDF
Le Tien Vuong
 
Vol 25, No 2 (2009) On the approximation of continous function by spline function hireachical fuzzy systems Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Bùi Công Cường, Hoàng Việt long, Phạm Hồng Phong
 
Vol 27, No 3 (2011) On the behavior of pheromone trial in ACO method and novel algorithms Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Đỗ Đức Đông, Hoàng Xuân Huấn
 
Vol 16, No 1 (2000) On the Boyce - Codd normal form for relation scheme. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Đức Thi, Lương Cao Sơn
 
Vol 18, No 1 (2002) On the combination of similarly concluded rules for the expert system based on certainty factors. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Lê Hải Khôi, Trần Anh Thư
 
Vol 20, No 2 (2004) on the complexity of recognition of regular layer languages generating by extended hyper generating-schemas. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Phùng Văn Ổn
 
Vol 14, No 2 (1998) On the computational algorithm related to antikeys Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Đức Thi
 
Vol 14, No 4 (1998) On the connections between relations, relation schemes and keys Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Đức Thi
 
Vol 24, No 1 (2008) On the dense families of database relations Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Vu Duc Thi, Nguyen Hoang Son
 
Vol 17, No 3 (2001) On the desirability of omega-acyclic database schemes. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Định
 
Vol 30, No 2 (2014) On the determining and minimizing problems of the duration automata Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Bùi Vũ Anh
 
Vol 18, No 3 (2002) On the direct product of choice function. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Bina Ramamurthy, Vũ Nghĩa, Vũ Đức Thi
 
Vol 11, No 4 (1995) On the equivalent descriptions of family of functional dependencies in the relational data model Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Đức Thi
 
Vol 22, No 2 (2006) On the fuzzy representation of the set of linguistic truth values in fuzzy logics. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Trần Đình Khang, Hoàng Thị mInh Tâm, Hồ Ngọc Vinh
 
Vol 13, No 4 (1997) On the Hypergraphs and candidate keys Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vu Duc Thi
 
Vol 1, No 3 (1985) On the method for estimating technical coefficients of input-output analysis Abstract   PDF
Do Van Sy, Bui The Tam, Nguyen Van Thieu
 
Vol 11, No 1 (1995) On the method of state invariance Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Canh Toan, Do Van Lap
 
Vol 11, No 2 (1995) On the method of state invariance Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Canh Toan, Do Van Lap
 
Vol 22, No 1 (2006) On the method refinement for models of UML. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Mạnh Đức, Đặng Văn Đức
 
Vol 17, No 3 (2001) On the minimal family. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Đức Thi
 
Vol 13, No 1 (1997) On the nonkeys Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Đức Thi
 
Vol 17, No 2 (2001) On the Oracle - Discoverer - a tool for exploiting database. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Trần Thị Phiến
 
Vol 35, No 1 (2019) On the Performance of a Simple Approximation Algorithm for the Longest Path Problem Abstract
Nguyen Thi Phuong, Tran Vinh Duc, Le Cong Thanh
 
Vol 33, No 1 (2017) ON THE REAL-WORLD-SEMANTICS INTERPRETABILITY OF FUZZY RULE BASED SYSTEMS UNDER FUZZY SET APPROACH AND HEDGE ALGEBRA APPROACH Abstract   PDF
Nguyen Thu Anh, Nguyen Cat Ho
 
Vol 17, No 4 (2001) On the relation between dependence inference and logic inference. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Đoàn Văn Ban, Đàm Gia Mạnh, Nguyễn Thế Dũng, Nguyễn Xuân Huy
 
Vol 14, No 4 (1998) On the relatively Pseudo-complement operation in finite RHAs Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hồ Anh Minh, Huỳnh Văn Nam
 
Vol 1, No 3 (1985) On the selection of the regularization parameter for Hammerstein’s equation Abstract   PDF
Nguyen Buong
 
Vol 31, No 1 (2015) On the stability of inverter-based microgrids via LMI optimization Abstract   PDF
Truong Duc Trung, Miguel Parada Contzen
 
Vol 13, No 4 (1997) On the stoppage rule in solution for monotone ill-posed problems Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Bường
 
Vol 20, No 3 (2004) On the supremum, infimum of two incomparable elements of non-homogeneous hedge algebras. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Lê Xuân Vinh
 
Vol 34, No 3 (2018) ON THE TESTING MULTI-VALUED MARTINGALE DIFFERENCE HYPOTHESIS Abstract
Lục Trí Tuyên
 
Vol 1, No 1 (1985) On two problems over polyhedral convex sets Abstract   PDF
Tran Vu Thieu
 
Vol 23, No 4 (2007) One effective way of choosing training set and algorithm on building a decision tree for data mining. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Đoàn Văn Ban, Lê Mạnh Thạnh, Lê Văn Tườnh Lân
 
Vol 17, No 1 (2001) Optimal flow control using dynamic models for asynchronous transfer mode networks. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Đặng Công Trạm, Chu Văn Hỷ
 
Vol 19, No 2 (2003) Optimal routing for ATM networks. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Tất Đắc
 
Vol 16, No 2 (2000) Optima,l scheduling for asynchronous transfer mode switches using neural networks. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Đặng Công Trạm, Chu Văn Hỷ
 
Vol 16, No 3 (2000) Optimization for one dimensional binary search tree in the finite set of keys. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Đỗ Đức Giáo, Đặng Thị Nga, Vũ Lê Tú
 
Vol 25, No 3 (2009) Optimization of object queries containing path expressions Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trương Ngọc Châu, Đoàn Văn Ban
 
Vol 27, No 1 (2011) Optimization of parallel manipulators using genetic algorithms Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Minh Thạnh, Nguyễn Ngọc Lâm, Lê Hoài Quốc, Nguyễn Xuân Vinh
 
Vol 19, No 3 (2003) Optimization problems in telecommunication networks: A classification study. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Ngô Đông Hải
 
Vol 19, No 4 (2003) Optimization problems in telecommunication networks: A classification study. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Lê Văn Sơn, Nguyễn Quang Thanh
 
Vol 17, No 3 (2001) Optimization schedule database. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Mậu Hân
 
Vol 27, No 1 (2011) Optimization technique for finding conditional expression using nested indexes Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Trương Ngọc Châu, Đoàn Văn Ban
 
Vol 16, No 1 (2000) Optimization the reliability and the cost of computer networks. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Hồ Khánh Lâm
 
Vol 28, No 3 (2012) Optimizing occupied memory of embedded software in the design phase Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Văn Hưởng, Nguyễn Ngọc Bình, Phạm Ngọc Thanh
 
Vol 5, No 1 (1989) OREST – Công cụ xây dựng hệ chuyên gia dựa trên biểu diễn đối tượng và luật Abstract   PDF
Ho Tu Bao, Pham Ngoc Khoi, Doan Ngoc Lien, Do Viet Nga
 
Vol 16, No 2 (2000) Orientation of the minutia on fingerprin image Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Ngô Tứ Thành
 
Vol 30, No 4 (2014) Papers published in Journal of Computer Science and Cybernetics: 1984-2014 Abstract   PDF
- -
 
Vol 23, No 2 (2007) Parallel algorithms development for association rule mining Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Long Giang
 
Vol 20, No 1 (2004) Parallel genetic algorithm for solving the combinational logic circuit design problem on supercluster. Abstract   PDF ()   PDF (Tiếng Việt)
Trần Văn Lăng, Nguyễn Hoàng Oanh
 
Vol 20, No 2 (2004) Parallel mining for fuzzy association rules. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Phan Xuan Hieu, Hà Quang Thụy
 
Vol 10, No 3 (1994) Parallel object classification algorithms in images Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Luong Chi Mai
 
Vol 18, No 2 (2002) Parameter identification of dynamical systems with regulaization. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Bé, Nguyễn Kỳ Tài, Võ Thị Thu Sương, Trần Như Hồng
 
Vol 20, No 3 (2004) Parameter identification of fuzzy linear regression models using adjoint technique. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Như Lân, Vũ Chấn Hưng, Đặng Thành Phu
 
Vol 17, No 1 (2001) Parametric extrapolation as a parallel method in mathematical physics. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Đặng Quang Á
 
Vol 18, No 1 (2002) Parametric extrapolation method for degenerate system of linear algebraic equations Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Đặng Quang Á
 
Vol 28, No 4 (2012) Parsing complex - compound sentences with an extension of Vietnamese link parser combined with discourse segmenter Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thúc Hải, Nguyễn Thanh Thủy
 
Vol 34, No 1 (2018) PARTITION FUZZY DOMAIN WITH MULTI-GNANULARITY REPRESENTATION OF DATA BASING ON HEDGE ALGEBRA APPROACH Abstract
Nguyễn Tuấn Anh, Trần Thái Sơn
 
Vol 35, No 1 (2019) Passive Friction Compensation Using a Nonlinear Disturbance Observer for Flexible Joint Robots with Joint Torque Measurements Abstract
Luc Tien Le
 
Vol 34, No 1 (2018) PASSIVITY BASED ON ENERGY TANK FOR CARTESIAN IMPEDANCE CONTROL OF DLR SPACE ROBOTS WITH FLOATING BASE AND ELASTIC JOINTS Abstract
Luc Tien Le
 
Vol 32, No 4 (2016) PASSWORD ENCRYPTION BASED ON DYNAMIC GRAPH LABELING PRIORITY GENERATION (D.G.L.P.G.) TECHNIQUE Abstract   PDF
Sanjay Kumar Pal, Nupur Chakraborty
 
Vol 34, No 2 (2018) PEDESTRIAN ACTIVITY PREDICTION BASED ON SEMANTIC SEGMENTATION AND HYBRID OF MACHINES Abstract
Diem-Phuc Tran, Van-Dung Hoang, TRI-CONG PHAM, CHI-MAI LUONG
 
Vol 18, No 1 (2002) Performance comparison of error control schemes in computer communication networks. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Đình Việt
 
Vol 28, No 2 (2012) Performance improvement of handover integration of FMIPv6 in HMIPv6 Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Đào Văn Thành, Nguyễn Văn Tam, Vũ Duy Lợi
 
Vol 13, No 4 (1997) Phần mềm thẩm định dự toán và quyết toán công trình xây dựng cơ bản Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Văn Ngọc
 
Vol 21, No 1 (2005) Phân tích dữ liệu video số dựa trên mô hình phân cấp dữ liệu. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Lãm, Lý Quốc Ngọc
 
Vol 21, No 1 (2005) Phân tích trang văn bản dựa vào mẫu. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Đỗ Năng Toàn, Lương Chi Mai
 
Vol 4, No 3-4 (1988) Phát hiện sai trong hệ thống kiểm tra bằng Test xoay vòng cho các thiết bị số Abstract   PDF
Vo Trung Chau
 
Vol 5, No 3 (1989) Phép chuyển từ đặc tả ẩn tang thành chương trình logic Abstract   PDF
Duong Tuan Anh
 
Vol 14, No 4 (1998) Phép kéo theo trên dàn con X2 của dàn phân phối RHA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đào Thu Hòa
 
Vol 3, No 2 (1987) Phép tách suy biến của một quan hệ trong cơ sở dữ liệu Abstract   PDF
Le Tien Vuong
 
Vol 31, No 3 (2015) Phrasal semantic distance for vietnamese textual document retrieval Abstract   PDF
Tuyen Thi-Thanh Do, Dang Tuan Nguyen
 
Vol 7, No 1 (1991) Phụ thuộc hàm trong cơ sở dữ liệu quan hệ mở rộng Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đinh Thị Ngọc Thanh
 
Vol 2, No 4 (1986) Phương pháp bình quân cực tiểu và vấn đề lọc nhiễu đối với một lớp tín hiệu ngẫu nhiên không dừng Abstract
Phan Đăng Cầu
 
Vol 8, No 1 (1992) Phương pháp chiếu lặp giải phương trình tích phân kì dị với nhân Hilbert trong không gian L2 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Xuân Quảng
 
Vol 10, No 4 (1994) Phương pháp chiếu lặp giải phương trình tích phân kỳ dị Fredholm loại III Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Xuân Quảng
 
Vol 13, No 3 (1997) Phương pháp gần đúng giải bài toán truyền sóng ứng dụng trong thăm dò địa chấn Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Xuân Quảng
 
Vol 15, No 2 (1999) Phương pháp giải một lớp bài toán quy hoạch nguyên có cấu trúc đặc biệt Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Võ Văn Tuấn Dũng, Trần Vũ Thiệu
 
Vol 4, No 1 (1988) Phương pháp hướng phân giác giải bài toán tối ưu hóa không ràng buộc tổng quát Abstract   PDF
Nguyen Van Manh, Bui Minh Tri, Nguyen Thuc Loan
 
Vol 5, No 4 (1989) Phương pháp mới tính hàm truyền rời rạc của phần liên tục trong hệ thống điều khiển số Abstract   PDF
Chu Van Hy
 
Vol 4, No 2 (1988) Phương pháp phân rã giải qui hoạch lõm Abstract   PDF
Bui The Tam, Tran Tuc
 
Vol 3, No 2 (1987) Phương pháp san số mũ trong dự đoán dãy chỉ tiêu kinh tế Abstract   PDF
Tran Tho Dat, Vu Quoc Huy
 
601 - 750 of 1160 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>