Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 22, No 1 (2006) An emprical study on uniformly of random pseudo-random and quasi-random secquences. Abstract   PDF
Nguyễn Văn Hùng, Bùi Văn Thanh
 
Vol 32, No 3 (2016) An Evaluation Method for Unsupervised Anomaly Detection Algorithms Abstract
Van Huy Nguyen, Thanh Trung Nguyen, Uy Quang Nguyen
 
Vol 28, No 4 (2012) An evolutionary method to generate fuzzy rule-based system for classification problems with semantics order of language. Abstract   PDF
Hoàng Văn Thông, Nguyễn Cát Hồ, Nguyễn Văn Long
 
Vol 30, No 3 (2014) An evolutionary method to generate Mamdani rule-based systems with hedge algebra based semantics for regression problems Abstract   PDF
Hoàng Văn Thông, Nguyễn Cát Hồ, Nguyễn Văn Long
 
Vol 17, No 2 (2001) An evolutionary solution for the Time-tabling problem. Abstract   PDF
Hoàng Xuân Huấn, Nguyễn Việt Thắng
 
Vol 27, No 1 (2011) An experiment result based on adaptive neuro-fuzzy inference system for stock price Abstract   PDF
Bui Cong Cuong, Pham Van Chien
 
Vol 18, No 2 (2002) An expression for measyring the degree of the truth of inclusion with interval-valued fuzzy sets and application to resoning based on fuzzy sets. Abstract   PDF
Vũ Minh Lộc
 
Vol 22, No 3 (2006) An extension of the k-means algorithm for mixed data. Abstract   PDF
Hoàng Xuân Huấn, Nguyễn Thị Xuân Hương
 
Vol 33, No 1 (2017) AN IMPROVED GENETIC ALGORITHM FOR TEST DATA GENERATION FOR SIMULINK MODELS Abstract
Le Thi My Hanh, Nguyen Thanh Binh, Khuat Thanh Tung
 
Vol 26, No 3 (2010) An improved technique for image retrive based on object shape and applycations to GPS Abstract   PDF
Đặng Văn Đức, Nguyễn Tiến Thành
 
Vol 29, No 1 (2013) An innovative solution of dsr routing mechanism based on mobile agent in manet networks Abstract   PDF
Cung Trọng Cường, Võ Thanh Tú, Nguyễn Thúc Hải
 
Vol 27, No 4 (2011) An investigation of genetic programming for Q-function approximation Abstract   PDF
Đào Ngọc Phong, Nguyễn Xuân Hoài, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Quang Uy
 
Vol 13, No 1 (1997) An iterative method for solution of nonlinear operator equation Abstract
Nguyễn Bường
 
Vol 13, No 2 (1997) An ninh dữ liệu và an ninh các mạng LAN Abstract
Phương Minh Nam
 
Vol 15, No 1 (1999) An O(n2.logn) algorithm for a nonpreemptive schedule on one machine Abstract
Trịnh Nhật Tiến
 
Vol 17, No 1 (2001) An update propagation algorithm in replicated databases. Abstract   PDF
Nguyến Đình Thuần
 
Vol 14, No 1 (1998): Volume 14, Number 1, 1998 Analyses of robust stablity of imc control systems Abstract
Vu Ngoc Phan
 
Vol 25, No 3 (2009) Analysis and evaluation of MIPv6 handover Abstract   PDF
Đào Văn Thành, Nguyễn Văn Tam, Vũ Duy Lợi
 
Vol 26, No 1 (2010) Analysis of internet hybrid web catching architecture Abstract   PDF
Hồ Khánh Lâm
 
Vol 17, No 4 (2001) Analysis of some methods to avoid infinite loops in the process of query evaluation for the datalog programs. Abstract   PDF
Lê Mạnh Thạnh, Trương Công Tuấn
 
Vol 18, No 2 (2002) Analysis of some methods to avoid infinite loops in the process of query valuation for the datalog proograms. Abstract   PDF
Hồ Thuần, Lê Mạnh Thạnh, Trương Công Tuấn
 
Vol 20, No 1 (2004) Analysis on performance evaluation with throughput and delay parameters for design of Internet. Abstract   PDF
Nguyễn Gia Hiểu, Võ Thanh Tú
 
Vol 19, No 2 (2003) Analyzing factors to convergence of genetic algorithm. Abstract   PDF
Nguyễn Mạnh Hùng, Phạm Văn Đương, Nguyễn Ngọc San
 
Vol 21, No 4 (2005) Antikey and minimal keys of relation schemes. Abstract   PDF
Vu Duc Thi, Nguyen Hoang Son
 
Vol 22, No 1 (2006) Aperiodical corelation function and complexity (Equivalen linear sapan) of the nonlinear PN-sequences for 3. generator CDMA. Abstract   PDF
Nguyễn Văn Lâm, Lê Chí Quỳnh, Nguyễn Vũ Sơn
 
Vol 16, No 3 (2000) Application of evolutionary algorithms to the multi-objective nonlinear optimization. Abstract   PDF
Vũ Ngọc Phàn
 
Vol 30, No 2 (2014) Application of Hopfield neural network for distribution network’s reconfiguration Abstract   PDF
Nguyen Tung Linh, Pham Thuong Cat
 
Vol 29, No 2 (2013) Apply a new product of durations in security Abstract   PDF
Bùi Vũ Anh, Phan Trung Huy
 
Vol 29, No 4 (2013) Applying Bottle Neck Feature for Vietnamese speech recognition Abstract   PDF
Nguyễn Văn Huy, Lương Chi Mai, Vũ Tất Thắng
 
Vol 16, No 4 (2000) Applying Hausdorff distance for estimating conversion between raster and vector representations Abstract   PDF
Bạch Hưng Khang, Đỗ Năng Toàn
 
Vol 18, No 1 (2002) Applying Hausdorff distance for page layout analysis. Abstract   PDF
Lương Chi Mai, Đỗ Năng Toàn
 
Vol 16, No 2 (2000) Applying radial basis function networks in spread spectrum signal processing. Abstract   PDF
Nguyễn Hữu Hậu
 
Vol 16, No 1 (2000) Approach for making decision in clinical diagnostics. Abstract   PDF
Đỗ Văn Thành
 
Vol 27, No 4 (2011) Approximate answers to null queries with incomplete fuzzy information in object oriented database Abstract   PDF
Đoàn Văn Ban, Trương Công Tuấn, Đoàn Văn Thắng
 
Vol 23, No 2 (2007) Approximate dependencies using for building decision tree Abstract   PDF
Vũ Đức Thi, Trần Xuân Diệu
 
Vol 33, No 2 (2017) Approximation Schemes for Two Non-Linear Knapsack Problems and Their Applications in Alternating Current Electric Systems Abstract
Thanh Nguyen
 
Vol 13, No 3 (1997) Armstrong relations and strong dependencies Abstract
Vũ Đức Thi
 
Vol 27, No 4 (2011) Asssociate rull using heldge algebra approach Abstract   PDF
Trần Thái Sơn, Đỗ Nam Tiến, Phạm Đình Phong
 
Vol 27, No 2 (2011) Authenification scheme based on fingerprint images Abstract   PDF
Lê Hoài Bắc, Nguyễn Kim Hưng, Lê Thị Hoàng Ngân
 
Vol 25, No 2 (2009) Automatic categorization of query results using user preferences Abstract   PDF
Nguyễn Kim Anh
 
Vol 32, No 1 (2016) AUTOMATIC IDENTIFICATION OF VIETNAMESE DIALECTS Abstract   PDF
Pham Ngoc Hung, Trinh Van Loan, Nguyen Hong Quang
 
Vol 28, No 2 (2012) Automatic information extraction in Vietnamese text Abstract   PDF
San Chanrathany, Lê Thanh Hương, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Hữu Thiệu
 
Vol 18, No 3 (2002) Automatic language recognition of written english. Abstract   PDF
Trần Duy Hưng, Nguyễn Ngọc Cương
 
Vol 23, No 3 (2007) Automatic translation of Vietnamese queries into conceptual graphs. Abstract   PDF
Hồng Trung Dũng, Cao Hoàng Trụ
 
Vol 20, No 4 (2004) Automatical identification of any languages and coding systems used in heterogeneous. Abstract   PDF
Phan Huy Khánh, Võ Trung Hùng
 
Vol 16, No 4 (2000) Axiomatisation of fuzzy rnultivalued dependencies in a fuzzy relational data model Abstract   PDF
Hồ Thuần, Hồ Cẩm Hà, Huỳnh Văn Nam
 
Vol 21, No 1 (2005) Bài toán điều khiển trên các hệ điều kiện-biến cố có tính thời gian. Abstract   PDF
Hoàng Chí Thành, Phạm Xuân Đồng
 
Vol 20, No 1 (2004) Basic properties of fuzziness degrees for linguistic hedge. Abstract   PDF
Nguyễn Văn Long, Nguyễn Cát Hồ
 
Vol 29, No 3 (2013) Bees algorithm for solving minimum routing cost spanning tree problem. Abstract   PDF
Phan Tan Quoc, Nguyen Duc Nghia
 
Vol 21, No 4 (2005) BK-FTS an architecture of fault tolerant software: implementation,comparision and evolution. Abstract   PDF
Phạm Bá Quang, Đào Ngọc Kiên, Huỳnh Quyết Thắng
 
Vol 21, No 3 (2005) Blind identification of second order Hamerstein series. Abstract   PDF
Trần Thị Hoài Oanh, Đặng Sĩ Thiên Châu
 
Vol 13, No 4 (1997) Bộ điều khiển tối ưu bền vững cho hệ thống điều khiển số có trễ Abstract
Chu Văn Hỷ
 
Vol 1, No 2 (1985) Book Review Abstract   PDF
- -
 
Vol 1, No 4 (1985) Book review Abstract   PDF
- -
 
Vol 28, No 4 (2012) Bounding the asymmetric error of a convex combination of classifiers. Abstract   PDF
Minh-Tri Pham, Tat-Jen Cham
 
Vol 1, No 4 (1985) Brief Abstract   PDF
- -
 
Vol 16, No 1 (2000) Brief on order-reduction for models: a critical survey. Abstract   PDF
Nguyễn Thụy Anh, Nguyễn Ngọc San
 
Vol 16, No 1 (2000) Broadband signal processing in space and time domain using radial basis function networks. Abstract   PDF
Nguyễn Hữu Hậu
 
Vol 31, No 2 (2015) Building ontology based-on heterogeneous data Abstract   PDF
Ta Duy Cong Chien, Phan Thi Tuoi
 
Vol 20, No 2 (2004) Building Solfware for Simulating Fading mObile Radio Channel in mobile Telecommunications. Abstract   PDF
Nguyễn Phạm Anh Dũng
 
Vol 14, No 2 (1998) Các cơ chế chuẩn đoán virus tin học thông minh dựa trên tri thức Abstract
Nguyễn Thanh Thủy, Trương Minh Nhật Quang
 
Vol 13, No 3 (1997) Các giải pháp cho phần mềm chống virus thông minh Abstract
Nguyễn Quang Thủy, Trương Minh Nhật Quang
 
Vol 13, No 4 (1997) Các hệ thống tự động: bất định và điều khiển Abstract
Vũ Ngọc Phàn
 
Vol 12, No 4 (1996) Các kỹ thuật trợ giúp chứng minh bài toán hình học: cách tiếp cận trí tuệ nhân tạo Abstract
Nguyễn Thanh Thủy
 
Vol 11, No 3 (1995) Cài đặt các thuật toán bảo đảm tính nhất quán dữ liệu cho mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ Abstract
Phạm Quang Trung, Nguyễn Xuân Huy
 
Vol 15, No 2 (1999) Cận dưới độ phức tạp Otomat hữu hạn đoán nhận siêu ngôn ngữ chính quy Abstract
Đặng Huy Ruận, Phùng Văn Ổn
 
Vol 15, No 3 (1999) Cây chỉ thị nhị phân biểu diễn không gian trạng thái chẩn đoán vi rút tin học Abstract
Nguyễn Thanh Thủy, Trương Minh Nhật Quang
 
Vol 30, No 4 (2014) Celebrating 30 years of Journal of Computer Science and Cybernetics: 1984-2014 Abstract   PDF
- -
 
Vol 22, No 1 (2006) Cellular neural networks and its applications. Abstract   PDF
Phạm Đức Long, Phạm Thượng Cát
 
Vol 1, No 1 (1985) Changing the domain of a boundary value problem Abstract   PDF
Ta Van Dinh
 
Vol 20, No 1 (2004) Channel coding from the point of view of system theory. Abstract   PDF
Ngô Đông Hải
 
Vol 32, No 3 (2016) CHARACTERIZATIONS FOR SEVERAL CLASSES OF ALTERNATIVE CODES Abstract
Hien Thi Ngo
 
Vol 26, No 2 (2010) Checking the compliance of timing constraints in software applications Abstract   PDF
Trịnh Thanh Bình, Trương Ninh Thuận, Nguyễn Việt Hà
 
Vol 9, No 2 (1993) Chữ Việt trong xử lí truyền thông Abstract
Ngô Trung Việt
 
Vol 1, No 4 (1985): Volume 1, Number 4, 1985 Chuyển đổi một chương trình Pascal sang chương trình Basic Abstract
Nguyễn Xuân Huy
 
Vol 16, No 4 (2000) Closed mappings and application in databases. Abstract   PDF
Nguyễn Xuân Huy, Lê Đức Minh, Vũ Ngọc Loãn
 
Vol 16, No 3 (2000) Clustering and avoiding conflicts in planning with incomplete information Abstract   PDF
Nguyễn Quốc Anh, Phạm Hồng Hạnh, Hồ Sỹ Lợi
 
Vol 25, No 2 (2009) Clustering objects for object-oriented database systems using distance matrices Abstract   PDF
Đoàn Văn Ban, Trương Ngọc Châu
 
Vol 15, No 1 (1999) Cơ sở dữ liệu quan hệ với giá trị null phụ thuộc vào ngữ cảnh Abstract
Bùi Thị Thúy Hiền
 
Vol 32, No 3 (2016) Combination of Cognitive and Quantitative Aspects to Estimate the Degree of Emotions Abstract
Manh Hung Nguyen
 
Vol 31, No 3 (2015) Combination of formal logic and hedge algebra to estimate the degree of trust Abstract   PDF
Manh Hung Nguyen
 
Vol 23, No 1 (2007) Combining visual features and semantic concepts in digital video retrieval based on hierarchical data model. Abstract   PDF
Nguyễn Lãm, Lý Quốc Ngọc, Dương Anh Đức
 
Vol 26, No 4 (2010) Comparative analysis of two nonlinear control designs to control permanent magnet excited synchronous linear motors Abstract   PDF
Nguyễn Phùng Quang, Đào Phương Nam
 
Vol 23, No 3 (2007) Comparing and testing discrepancies of one-dimensional quasi-random sequences and point-sets. Abstract   PDF
Vũ Hoài Chương, Nguyễn Công Điều
 
Vol 19, No 1 (2003) Complete hedge algebras based on limit-elements. Abstract   PDF
Nguyễn Cát Hồ, Nguyễn Văn Long
 
Vol 17, No 2 (2001) Completion of the category of finite-dimensional fuzzy spaces. Abstract   PDF
Nguyễn Nhụy
 
Vol 1, No 2 (1985) Composition of concurrency relations and marked simple nets Abstract   PDF
Hoang Chi Thanh, Piotr Proszynski
 
Vol 23, No 1 (2007) Computational detection of natural selection in gene family expansion and contraction. Abstract   PDF
Chi Nguyen, Nello Cristianimi
 
Vol 27, No 4 (2011) Computational fluid dynamics re-mesh method to generating hydrodynamic models for maneuvering simulation of two submerged bodies in relative motion Abstract   PDF
Zhi Quan Leong, Dev Ranmuthugala, Irene Penesis, Hung Duc Nguyen
 
Vol 27, No 1 (2011) Computational reconstruction of metabolic networks from high-throughput profiling data Abstract   PDF
Nguyễn Quỳnh Diệp, Phạm Tho Hoan, Hồ Tú Bảo, Trần Đăng Hùng, Phạm Quốc Thắng
 
Vol 30, No 2 (2014) Conditional multivariate mutual information measures Abstract
Nguyễn Quỳnh Diệp, Phạm Thọ Hoàn, Hồ Tú Bảo
 
Vol 15, No 2 (1999) Công nghệ ATM và ứng dụng trong mạng cục bộ LAN Abstract
Vũ Duy Lợi
 
Vol 20, No 3 (2004) Congestion avoidance in the internet by integrating mechanism of queue and acknowledgement control. Abstract   PDF
Nguyễn Thúc Hải, Võ Thanh Tú
 
Vol 18, No 1 (2002) Congestion control in ATM networks. Abstract   PDF
Nguyễn Quốc Khánh
 
Vol 19, No 2 (2003) Connection administration control with priorities for multiservice networks. Abstract   PDF
Lương Hồng Khanh, Phùng Văn Vận
 
Vol 31, No 2 (2015) Constrained output tracking control for time-varying bilinear systems via RHC with infinite prediction horizon Abstract   PDF
Nguyen Doan Phuoc, Le Thi Thu Ha
 
Vol 24, No 1 (2008) Constructing a Bayesian belief network to generate learning path in adaptive hypermedia system. Abstract   PDF
Nguyen Viet Anh, Nguyen Viet Ha, Ho Sy Dam
 
Vol 25, No 2 (2009) Constructing concurrent behaviours of composed net systems Abstract   PDF
Hoàng Chí Thành
 
Vol 26, No 2 (2010) Constructing inverse mappings of hedges Abstract   PDF
Trần Đình Khang, Tạ Quang Trung, Lê Anh Phương
 
Vol 23, No 4 (2007) Constructing siso fuzzy model based on hedge algebras. Abstract   PDF
Lê Xuân Việt
 
Vol 32, No 2 (2016) Content based image retrieval using multiple features and Pareto approach Abstract   PDF   PDF
Vu Van Hieu
 
Vol 23, No 2 (2007) Continuous regularization method for illposed operator equations of Hammerstein type. Abstract   PDF
Nguyễn Bường, Đặng Thị Hải Hà
 
Vol 15, No 4 (1999): T Continuous time system identification: a selected critical survey Part I - General view, some models and estimation methods Abstract
Ngô Minh Khải
 
Vol 16, No 1 (2000) Continuous time system identification: a selected critical survey. Part II. Input error methods and optimal projection equations. Abstract   PDF
Ngô Minh Khải, Hoàng Minh, Trương Nhữ Tuyên, Nguyễn Ngọc San
 
Vol 31, No 3 (2015) Control of robot-camera system with actuator's dynamics to track moving object Abstract   PDF
Nguyen Tien Kiem, Pham Thuong Cat
 
Vol 20, No 1 (2004) Control of systems with delays. Abstract   PDF
Nguyễn Hồng Sơn
 
Vol 17, No 4 (2001) Control of the linear interval systems using fuzzy logic and principle of separation of the models. Abstract   PDF
Vũ Như Lân, Vũ Chấn Hưng, Đặng Thành Phu, Bạch Đông Nam
 
Vol 18, No 3 (2002) Control with uncertainty problems on the basis of fuzzy logic and the use of the hedge algebras in the knowledge -based system control. Abstract   PDF
Vũ Như Lân, Vũ Chấn Hưng, Đặng Thành Phu, Nguyễn Văn Châu
 
Vol 19, No 2 (2003) Contructing some coding methods to solf the data in Vietnamese. Abstract   PDF
Cao Đình Thi
 
Vol 19, No 4 (2003) Contructing the generalized type-reduction for type 2 fuzzy sets. Abstract   PDF
Trần Đình Khang, Đinh Khắc Dũng
 
Vol 29, No 2 (2013) Convergence analysis of the new hybrid genetic algorithm for job shop scheduling problem Abstract   PDF
Lục Trí Tuyên, Nguyễn Hữu Mùi, Vũ Đình Hòa
 
Vol 15, No 2 (1999) Convergence rates in regularization for equations involving accretive operators Abstract
Nguyễn Bường
 
Vol 21, No 4 (2005) Convergence rates in regularization for ill-posed mixed variational inequalities. Abstract   PDF
Nguyễn Bường, Nguyễn Thị Thu Thủy
 
Vol 16, No 3 (2000) Correctness of object-oriented database schema Abstract   PDF
Đoàn Văn Ban
 
Vol 14, No 2 (1998) Counter - propagation network for character recognition Abstract
Trần Ngọc Hà, Nguyễn Thanh Thủy
 
Vol 8, No 2 (1992) Coupling of knowledge and data in TESOR system Abstract
Ho Tu Bao, Dao Nam Anh
 
Vol 1, No 1 (1985) Cover 1 Abstract   Untitled
- -
 
Vol 1, No 2 (1985) Cover 1 Abstract   Untitled
- -
 
Vol 1, No 3 (1985) Cover 1 Abstract   Untitled
- -
 
Vol 1, No 4 (1985) Cover 1 Abstract   Untitled
- -
 
Vol 1, No 1 (1985) Cover 2 Abstract   Untitled
- -
 
Vol 1, No 2 (1985) Cover 2 Abstract   Untitled
- -
 
Vol 1, No 3 (1985) Cover 2 Abstract   Untitled
- -
 
Vol 1, No 4 (1985) Cover 2 Abstract   Untitled
- -
 
Vol 26, No 4 (2010) Cover of the set of functional dependencies and quasinorms in database model if block Abstract   PDF
Trịnh Đình Vinh, Vũ Đức Thi
 
Vol 18, No 2 (2002) Cube algebra on multidimentional database. Abstract   PDF
Nguyễn Kim Anh
 
Vol 23, No 2 (2007) Data dependencies in ralational vague linguistic data Abstract   PDF
Nguyễn Văn Long
 
Vol 1, No 2 (1985) Decomposition of inseparable nonlinear optimization problems by the multilevel hierarchical method Abstract   PDF
Nguyen Dinh Tai, Phan Dinh Dieu
 
Vol 27, No 4 (2011) Defect detection in dc motors by applying neuro-fuzzy networks Abstract   PDF
Trần Hoài Linh, Đinh Văn Nhượng, Đặng Văn Tuệ
 
Vol 19, No 3 (2003) Defference schemes for weak solutions of mixed problem for a class of hyperbolic differential equations I. Abstract   PDF
Hoàng Đình Dung, Trần Xuân Bộ
 
Vol 31, No 4 (2015) Definition membership function based on approach to hedge algebras Abstract   PDF
Doan VanThang, Doan Van Ban
 
Vol 18, No 1 (2002) Derived number graph tree making out the divisability, prime number and its complexity. Abstract   PDF
Vũ Trọng Quế
 
Vol 26, No 3 (2010) Design and manufacture a testing model of the two-stage axial-flow fan. Abstract   PDF
Phan Đại Thành, Lê Phạm Minh Quân, Ngô Khánh Hiếu
 
Vol 29, No 4 (2013) Design, modelling and simulation of a remotely operated vehicle – Part 1 Abstract   PDF
Hung Duc Nguyen, Sachith Malalagama, Dev Ranmuthugala
 
Vol 30, No 2 (2014) Design, modelling and simulation of a remotely operated vehicle – Part 2 Abstract   PDF
Khoa Duy Le, Hung Duc Nguyen, Dev Ranmuthugala
 
Vol 17, No 3 (2001) Design the Auditing software which is base the database system of State Audit of Vietnam. Abstract   PDF
Phạm Hạ Thủy
 
Vol 20, No 3 (2004) Designing a lift control system. Abstract   PDF
Pham Tran Nhu, Nguyen Van Truong
 
Vol 16, No 4 (2000) Designing and implementing the toolkit of QoS parameter-based network performance evaluation Abstract   PDF
Nguyễn Phương Hoàng, Nguyễn Thúc Hải
 
Vol 21, No 2 (2005) Desribing minimal keys by dense families of database relations. Abstract   PDF
Vũ Đức Thi, Nguyễn Hoàng Sơn
 
Vol 22, No 1 (2006) Detect outliers in relational databases by regression analyzing. Abstract   PDF
Phạm Hạ Thủy, Hoàng Xuân Huấn
 
Vol 21, No 4 (2005) Detect the outliers in the relational database. Abstract   PDF
Phạm Hạ Thủy
 
Vol 26, No 2 (2010) Detecting copy/move forgery images based on invariant features. Abstract   PDF
Lê Thị Kim Nga, Đỗ Năng Toàn
 
Vol 28, No 2 (2012) Determining conditions preserving information in smothing of a spectrum of noisy electro cardio graphy. Abstract   PDF
Phạm Trần Nhu, Nguyễn Thị Quỳnh Lan, Hoàng Mạnh Hà
 
Vol 26, No 3 (2010) Determining position and orientation of pallet used for controlling autonomous forklift in warehouse automation Abstract   PDF
Phạm Đức Long
 
Vol 28, No 1 (2012) Determining unambiguous degree of regular languages by automata. Abstract   PDF
Đặng Quyết Thắng, Nguyễn Đình Hân, Phan Trung Huy
 
Vol 22, No 2 (2006) Developing a new pararllel code in distributed memory computers for the weather forecast model HRM. Abstract   PDF
Nguyễn Đức Lạng
 
Vol 19, No 2 (2003) Developing a system for monitoring and control of computers on Internet/Intranet with SNMP. Abstract   PDF
Nguyễn Văn Tam, Phạm Minh Vĩ, Phạm Thanh Giang
 
Vol 23, No 2 (2007) Developing an algorithm for data mining based on closed of attributes Abstract
Nguyễn Xuân Huy, Đoàn Văn Ban, Nguyễn Hữu Trọng
 
Vol 19, No 1 (2003) Developing the toolkit reliable evaluation for LAN Abstract   PDF
Võ Thanh Tú, Nguyễn Trung Hiếu
 
Vol 27, No 1 (2011) Development of a fuzzy-based patrol robot using in building automation system Abstract   PDF
Nguyễn Thị Thanh Vân, Phùng Mạnh Dương, Phạm Đình Tuân, Trần Quang Vinh
 
151 - 300 of 1004 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology