Author Details

Cầu, Phan Đăng, Publishing House for Science and Technology, Viet Nam

 • Vol 7, No 2 (1991) - Computer Science
  Vài nhận xét về việc ứng dụng lý thuyết quá trình dừng để xử lí các tín hiệu số
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 2, No 2 (1986) - Computer Science
  Bài toán ngược của phương trình nhân chập hai chuỗi thời gian và ứng dụng
  Abstract
 • Vol 2, No 4 (1986) - Computer Science
  Phương pháp bình quân cực tiểu và vấn đề lọc nhiễu đối với một lớp tín hiệu ngẫu nhiên không dừng
  Abstract