Vol 1, No 4 (1985)

Volume 1, Number 4, 1985

Table of Contents

Computer Science

Một vài thuật toán thực hiện phép chia trong mô hình quan hệ PDF
Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Xuân Huy 1--6
Về một phương pháp kết hợp ngôn ngữ dữ liệu với ngôn ngữ lập trình
Nguyễn Văn Tâng 7--9
Về áp dụng lý thuyết tập mờ trong mô hình quan hệ
Lê Tiến Vương 10--15
Thư viện chương trình xử lí thông tin ban đầu nhận dạng đặc tính động học, chọn chế độ làm việc hợp lí và tính toán thiết kế liên hợp máy nông nghiệp
Phạm Văn Lang, Nguyễn Huy Mỹ, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Minh Châu, Lê Sỹ Hùng, Nguyễn Thái Hưng 16--19
Vấn đề mở rộng đại số quan hệ
Phạm Hải Bắc 20--23
Chuyển đổi một chương trình Pascal sang chương trình Basic
Nguyễn Xuân Huy 25--28
Tăng tốc độ thực hiện các phương trình Basic
Vũ Duy Mẫn 29--29
Lập trình cho các hệ vi xử lí 8080 - 8085 - Z80
Nguyễn Xuân Huy 30-31

Cybernetics

Viện các vấn đề về điều khiển
Nguyễn Huy Mỹ 24--24


Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology