Vol 7, No 1 (1991)

Table of Contents

Computer Science

Kế hoạch hóa quản lý cán bộ bằng lý thuyết đổi mới
Lê Xuân Lam 1--6
Phụ thuộc hàm trong cơ sở dữ liệu quan hệ mở rộng
Đinh Thị Ngọc Thanh 7--14
Một số khái niệm của các hệ tìm kiếm và lưu trữ thông tin
Nguyễn Bá Tường 15--21
Thiết kế và cài đặt hệ quản trị và xử lí dữ liệu - ảnh: DIMS
Đoàn Văn Ban, Giang Vũ Thắng, Ngô Quốc Tạo 22--29
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
Nguyễn Hồng Quang, Hoàng Ngọc Hùng 30--32


Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology