Vol 8, No 4 (1992)

Table of Contents

Computer Science

On behavioural synchronization in net systems
Hoang Chi Thanh 21--36

Cybernetics

Nhận dạng bậc hệ động lực
Vũ Như Lân, Đặng Thành Phu, Vũ Chấn Hưng 1--11
Hệ thống điều khiển tối ưu bình phương với ảnh hưởng của thời gian tính
Chu Văn Hỷ 12--20


Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology