Vol 8, No 3 (1992)

Table of Contents

Computer Science

On prediction and filtering problem of long-run stationary time series
Phan Dang Cau 8--18
Labelled transition system approach to distributed computing systems
Dang Van Hung 19--32

Cybernetics

Nghiên cứu tin học trong điều khiển các quá trình công nghệ tại nhà máy xi măng Hoàng Thạch
Huỳnh Thúc Cước, Trần Bá Thái, Ngô Trung Việt 1--7


Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology