Vol 8, No 1 (1992)

Table of Contents

Computer Science

Xây dựng hệ trợ giúp tính toán thông minh
Trần Đình Khang, Nguyễn Quang Sơn, Hoàng Văn Kiếm 18--22
Phương pháp chiếu lặp giải phương trình tích phân kì dị với nhân Hilbert trong không gian L2
Lê Xuân Quảng 23--31

Cybernetics

Một số vấn đề cơ bản trong việc thiết kế bộ điều khiển trên cơ sở hệ luật
Phạm Thượng Cát, Lê Bá Dũng 1--9
Ứng dụng phương pháp tiệm cận hệ thống trong điều khiển quá trình công nghệ nhiệt điện
Nguyễn Văn Châu 10--17


Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology