Vol 9, No 4 (1993)

Table of Contents

Computer Science

Logic mờ và quyết định mờ dựa trên cấu trúc thứ tự của giá trị ngôn ngữ
Nguyễn Cát Hồ, Trần Thái Sơn 1--9
Một vài khía cạnh thuật toán của các kỹ thuật lọc và làm rõ đường biên trong xử lí ảnh
Hoàng Văn Kiếm, Trần Vĩnh Phước 10--19
Một số vấn đề cơ bản của hệ điều hành thời gian thực
Phan Minh Tân 20--27
Extracting invariants based on coordinate transformations
Ngo Quoc Tao 28--32


Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology