Vol 9, No 1 (1993)

Table of Contents

Computer Science

On a new class of Boolean dependencies
Nguyen Xuan Huy, Le Thi Thanh 1--7
Một số vấn đề cơ bản của hệ điều hành thời gian thực
Phan Minh Tân 8--18
Mô phỏng quá trình phục vụ người đọc ở một thư viện
Đoàn Phan Tân 19--27
Về một bài toán thiết kế phương án minimax kiểm tra nghiệm thu thống kê
Nguyễn Thanh Tùng 28--36


Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology