Vol 11, No 2 (1995)

Table of Contents

Computer Science

Accelerated method for solving grid equations II (3 – D case)
Dang Quang A
Ngữ nghĩa của dữ liệu trong cơ sở dữ liệu với thông tin không đầy đủ
Nguyễn Cát Hồ, Lê Thế Thăng
Sử dụng hệ cappa cho việc xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp Việt Nam
Hoàng Trung Lập
On the method of state invariance
Nguyen Canh Toan, Do Van Lap

Cybernetics

Lọc và nhận dạng thích nghi trong bài toán điều khiển hệ ngẫu nhiên
Vũ Như Lân, Vũ Chấn Hưng, Hoàng Hồng Sơn


Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology