Vol 11, No 1 (1995)

Table of Contents

Computer Science

Về khoảng cách giữa các giá trị của biến ngôn ngữ trong đại số gia tử
Nguyễn Cát Hồ, Trần Thái Sơn 10--20
Một phương pháp tần số tính ứng ra của hệ tự động tuyến tính không dung bảng H – hàm số
Nguyễn Văn Mạnh 30--38
On the method of state invariance
Nguyen Canh Toan, Do Van Lap 39--48

Cybernetics

Điều khiển các dây chuyền sản xuất linh hoạt
Nguyễn Văn Châu 1--9
Điều khiển giá giảm đảm bảo các hệ thống với thông số bất định
Chu Văn Hỷ 21--29


Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology