Vol 12, No 4 (1996)

Table of Contents

Computer Science

Stability of the principles of minimal specificity and maximal buoyancy PDF
Do Van Thanh 1--17
Về một bài toán tiết kiệm và tiêu dùng với thời gian rời rạc
Lê Văn Cường, Trần Thành Trai, Nguyễn Kim Khôi 18--26
Về một bài toán biểu diễn tri thức tự nhiên
Phan Chí Vân 27--34
Mở rộng cấu trúc và hàm Liapunov cho mạng nơ ron Hopfield
Nguyễn Quang Hoan 45--57
Về một mô hình dự báo trong kế hoạch hóa việc huy động và hoàn vốn đầu tư
Nguyễn Quý Hỷ, Lê Xuân Lam 58--77
Các kỹ thuật trợ giúp chứng minh bài toán hình học: cách tiếp cận trí tuệ nhân tạo
Nguyễn Thanh Thủy 78--86
Thiết kế và cài đặt một thủ tục mạng
Nguyễn Hải Châu 87--92
Some more properties and remarks about keys for relation scheme PDF
Hồ Thuần, Souafi Souad, Mohamed Benkada Djamila 101--113
Về một thuật toán chặt khúc chuỗi thời gian thành các đoạn tự hồi quy AR(p)
Nguyễn Hồ Quỳnh, Nguyễn Trung Hòa 114--124
Về một cách tiếp cận cơ sở dữ liệu thiếu thông tin
Trương Đức Hùng, Lê Tiến Vương 125--136

Cybernetics

Nhận dạng các đối tượng mimo ổn định với giới hạn bất định cho trước
Vũ Ngọc Phàn 35--44
Phương pháp thiết kế giá kì vọng cho hệ thống với thông số bất định
Chu Văn Hỷ 93--100


Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology