Vol 12, No 1 (1996)

Table of Contents

Computer Science

Nâng cao chất lượng in trên các máy in mầu
Đặng Văn Đức 1--6
Lattice character of the refinement structure of Hedge Algebras
Nguyễn Cát Hồ, Huỳnh Văn Nam 7--20
Về một thuật toán mô phỏng mô hình tự hồi quy AR(p)
Nguyễn Trung Hòa 21--28
So sánh suy diễn mờ và suy luận ngôn ngữ
Trần Đình Khang 29--40
Một vài mô hình nạp ngũ hành cho các cặp can chi
Lê Thành Lân 47--56

Cybernetics

Phương pháp tổng hợp bộ điều chỉnh robust PID thông qua phân rã D
Lê Hùng Lân 41--46
Tính bền vững của các hệ điều khiển nhiều đầu vào nhiều đầu ra
Vũ Ngọc Phàn 57--64


Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology