Vol 13, No 4 (1997)

Table of Contents

Computer Science

Sử dụng phân tích hướng đối tượng để phát triển những hệ thống lớn tích hợp
Đoàn Văn Ban 1--10
Một phương pháp giữ các điểm khớp trong vecto hóa bán tự động không qua làm mảnh
Đỗ Năng Toàn 25--32
Iteractive methods for solving degenerate system of grid equations
Đặng Quang Á 33--45
Một phương pháp xác định vị trí hiển thị thông tin phi hình học trong hệ thống thông tin địa lý
Đặng Văn Đức, Lê Quốc Hưng, Trần Cẩm Ngân 53--62
On the stoppage rule in solution for monotone ill-posed problems
Nguyễn Bường 63--67
Phần mềm thẩm định dự toán và quyết toán công trình xây dựng cơ bản
Trần Văn Ngọc 68--74
Giải bài toán k-median nhờ quy hoạch lõm
Nguyễn Trọng Toàn, Nguyễn Đức Nghĩa 81--90
Về giải thuật so sánh hai từ trong thuật toán truy nguyên đồng nhất
Phương Minh Nam, Lê Tiến Vương 91--97
On the Hypergraphs and candidate keys
Vu Duc Thi 98--102
Về một ứng dụng của vector time trong các hệ CSDL phân tán
Nguyễn Nam Hải, Phí Mạnh Lợi 103--114

Cybernetics

Các hệ thống tự động: bất định và điều khiển
Vũ Ngọc Phàn 11--24
Điều khiển được trong các hệ thống lớn
Nguyễn Văn Châu 46--52
Bộ điều khiển tối ưu bền vững cho hệ thống điều khiển số có trễ
Chu Văn Hỷ 75--80


Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology