Vol 13, No 3 (1997)

Table of Contents

Computer Science

From a convergence to a reasoning with internal-valued probability
Phan Đình Diệu, Trần Đình Quế 1--9
Mạng tính toán và ứng dụng
Hoàng Văn Kiếm, Đỗ Văn Nhơn 10--20
Ứng dụng luật điều khiển mờ trong quá trình quyết định đường đi trên mạng
Nguyễn Hải Châu 21--35
Phương pháp gần đúng giải bài toán truyền sóng ứng dụng trong thăm dò địa chấn
Lê Xuân Quảng 55--62
Tích hợp các đại số gia tử cho suy luận ngôn ngữ
Trần Đình Khang 63--80
Thiết kế hệ thống điều khiển số tối ưu bền vững với phản hồi đầu ra
Chu Văn Hỷ 81--88
Armstrong relations and strong dependencies
Vũ Đức Thi 89--93
Tái sử dụng phần mềm trong tin học quản lí
Phạm Đức Thành 94--102
Mobius transform for Cadiag-2
Petr Harek, Nguyễn Hoàng Phương 103--122
Các giải pháp cho phần mềm chống virus thông minh
Nguyễn Quang Thủy, Trương Minh Nhật Quang 123-132

Cybernetics

Phương pháp xây dựng miền ổn định robust
Lê Hùng Lân 36--44
Loại trừ nhiễu ngoại lai trên các hệ điều khiển nhiều đầu vào nhiều đầu ra có chứa bất định
Vũ Ngọc Phàn 45--54


Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology