Vol 13, No 1 (1997)

Table of Contents

Computer Science

Scada-net mạng thông tin dữ liệu thời gian thực
Phí Mạnh Lợi 1--5
An iterative method for solution of nonlinear operator equation
Nguyễn Bường 6--10
On the nonkeys
Vũ Đức Thi 11-15
Xây dựng hàm đo trên đại số gia tử và ứng dụng trong lập luận ngôn ngữ
Trần Đình Khang 16--30
Tìm kiếm trong hệ cơ sở dữ liệu tên họ latin
Phương Minh Nam 31--41
Đề nghị một phương pháp xây dựng phần mềm dạy học
Đỗ Văn Thành, Ngô Ánh Tuyết 42--52
Some computational problems related to normal forms
Vũ Đức Thi 53--65
Về sai số của mô hình mờ
Nguyễn Cát Hồ, Trần Thái Sơn 66--72


Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology