Vol 14, No 4 (1998)

Table of Contents

Computer Science

On the relatively Pseudo-complement operation in finite RHAs
Hồ Anh Minh, Huỳnh Văn Nam 12--18
Thuật toán tính tổng theo miền trong xử lý phân tích trực tuyến đối với các kho dữ liệu
Đoàn Văn Ban 19--24
Độ phức tạp otomat hữu hạn đoán nhận siêu ngôn ngữ chính quy
Đặng Huy Ruận, Phùng Văn Ổn 25--30
Phép kéo theo trên dàn con X2 của dàn phân phối RHA
Đào Thu Hòa 31--40
Nâng cao hiệu quả suy diễn tự động trong bài toán chứng minh
Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Vũ Quốc Hưng 41--49
Tiếp cận hướng đối tượng cho hệ thống thông tin kho bạc nhà nước
Phan Đinh Lợi, Nguyễn Thúc Hải 50--59
On the connections between relations, relation schemes and keys
Vũ Đức Thi 60--65
Iterative method for solving the second boundary value problem (BVP) for Biharmonic type equation
Đặng Quang Á 66--72
SQL query expressed in relational calculus
Hồ Thuần, Trần Thiên Thành 73--80

Cybernetics

Hệ thống mờ nơron với học cấu trúc trên cơ sở cộng hưởng thích nghi và ứng dụng trong điều khiển “đón đầu trước một bước”
Chu Văn Hỷ 1--7
Tính toán quỹ đạo thiết bị bay không người lái
Phan Văn Từ 8--11


Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology