Vol 15, No 1 (1999)

Table of Contents

Computer Science

Một số mô hình toán ứng dụng trong kinh tế xã hội ở nước ta
Hoàng Xuân Huấn 1-7
Thuật toán đa thức giải một lớp bài toán tối ưu rời rạc
Nguyễn Đức Nghĩa, Võ Văn Tuấn Dũng 8-13
Về ứng dụng của ngôn ngữ lập trình Mathematica trong xích Maxkov
Nguyễn Việt Long, Ung Ngọc Quang 14-19
Cơ sở dữ liệu quan hệ với giá trị null phụ thuộc vào ngữ cảnh
Bùi Thị Thúy Hiền 20-30
Giải thuật di truyền: Kỹ thuật và ứng dụng
Nguyễn Thanh Thủy, Lê Hoàng Thái 31-37
Difference schemes for generalized solutions of some elliptic differential equations, I
Hoàng Đình Dung 49-61
Some results about the third normal form for relation scheme
Vũ Đức Thi 62-65
An O(n2.logn) algorithm for a nonpreemptive schedule on one machine
Trịnh Nhật Tiến 66-76

Cybernetics

Điều khiển PID hai mức với điều kiện hạn chế modan
Thái Quang Vinh 38-44
Giải bài toán điều khiển thiết bị bay không người lái trong mặt phẳng thẳng đứng
Phan Văn Từ 45-48


Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology