Vol 21, No 1 (2005)

Table of Contents

Cybernetics

Embebbded system and the development of information technology PDF
Phạm Thượng Cát 1-9
Về quan hệ giữa tập mờ loại hai dựa trên đại số gia tử với một dạng tập mờ loại hai khác. PDF
Trần Đình Khang, Đinh Khắc Dũng 10-22
Điều khiển sử dụng đại số gia tử. PDF
Vũ Như Lân, Vũ Chấn Hưng, Đặng Thành Phu, Nguyễn Duy Minh 23-37

Computer Science

Phân tích dữ liệu video số dựa trên mô hình phân cấp dữ liệu. PDF
Nguyễn Lãm, Lý Quốc Ngọc 38-46
Phân tích trang văn bản dựa vào mẫu. PDF
Đỗ Năng Toàn, Lương Chi Mai 47-55
Thiết kế và cài đặt một hệ xử lý vân tay.
Phương Minh Nam 56-68
Nhận dạng thanh điệu tiếng nói tiếng việt bằng mạng nơ ron phân tầng. PDF
Lê Tiến Thường, Trần Tiến Đức 69-74
Bài toán điều khiển trên các hệ điều kiện-biến cố có tính thời gian. PDF
Hoàng Chí Thành, Phạm Xuân Đồng 84-90
Một vài mô hình hồi quy ngắn hạn lạm phát. PDF
Nguyễn Hoài Bão 91-98


Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology