Vol 24, No 3 (2008)

Table of Contents

Computer Science

Mở rộng độ đo tính mờ và ánh xạ ngữ nghĩa định lượng trên cơ sở giả thiết độ đo tính mờ của phần tử trung hòa khác không PDF
Phạm Thanh Hà 191-203
Thuật toán hiệu quả khai phá tập mục lợi ích cao trên cấu trúc dữ liệu cây PDF
Vũ Đức Thi, Nguyễn Huy Đức 204-216
Xây dựng giải pháp tìm kiếm trong cơ sở dũ liệu ảnh với thông tin mô tả mờ
Nguyễn Thu Anh, Trần Thái Sơn, Lê Quốc Thái, Lê Ngọc Thắng 217-228

Cybernetics

Một phương pháp điều khiển ổn định BIBS thích nghị hệ song tuyến (bilinear) và ứng dụng vào điều khiển hệ các khớp nối cơ khí mềm PDF
Nguyễn Doãn Phước 229-235
Robust sliding mode control of manipulator using neural network PDF
Phạm Thượng Cát, Nguyễn Trần Hiệp 236-246
Giám sát và Điều khiển từ xa hoạt động của vi kẹp sử dụng vi điều khiển và thị giác máy tính
Nguyễn Vinh Quang, Chử Đức Trình, Trần Quang Vinh 247-255
Ước lượng các tham số ổn định và điều khiển của máy bay từ dữ liệu bay thử nghiệm
Ngô Đình Trí, Lê Thị Minh Nghĩa 256-268
Về một thuật toán điều khiển trượt rô bốt dư dẫn động
Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Quang Hoàng, Lê Đức Đạt, Trần Hoàng Nam 269-280


Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology