GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Nguyễn Hồng Quang, Hoàng Ngọc Hùng

Abstract


Syspro: Bộ chương trình bảo vệ đĩa cứng. quản lí người sử dụng và thông kê giờ máy.



DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/7/1/8280

Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology