GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Nguyễn Hồng Quang, Hoàng Ngọc Hùng

Abstract


Syspro: Bộ chương trình bảo vệ đĩa cứng. quản lí người sử dụng và thông kê giờ máy.Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology