Lý thuyết điểm bất động trong cơ sở dữ liệu suy dẫn

Lê Mạnh Thạnh

Abstract


Bài báo dựa trên cơ sở lý thuyết điểm bất động của một chuyển dịch trên một dàn đầy đủ để xác lập ngữ nghĩa thích hợp cho chương trình Datalog và các trường hợp mở rộng của nó; trong trường hợp Datalog ngữ nghĩa là mô hình nhỏ nhất (minimal model), trong trường hợp Datalog mở rộng có phủ định xếp tầng thì ngữ nghĩa được xác lập là một mô hình hoàn thiện (perfect model), còn trong trường họp phủ định tổng quát thì là mô hình lạm phát (inflationary model).DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/14/2/7899

Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology