Một số mô hình toán ứng dụng trong kinh tế xã hội ở nước ta

Hoàng Xuân Huấn

Abstract


Một số mô hình toán ứng dụng trong kinh tế xã hội ở nước taDOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/15/1/7726

Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology